2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 määrus number 32
jõustumine 01.01.2020
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus 15.05.2020 - 01.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.10.2020 nr 30 [RT IV, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
REDAKTSIOON:
Tlv m 11.05.2020 nr 13 [RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]
Tlv m 22.04.2020 nr 10 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. november 2019 nr 32

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2020. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);

13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal ja järel
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

(1) Linna ametiasutustel menetleda eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia. Pärast eriolukorra lõppemist menetleb linna ametiasutus projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, arvestades pärast eriolukorra lõppu kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

(2) Kui mittetulundustegevuseks antud toetust kasutati enne eriolukorra väljakuulutamist sihtotstarbeliselt, siis loetakse see abikõlblikuks kuluks.
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Mihhail Kõlvart

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 11 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 12
Lisa 13