Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2019 korraldus number 1394
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2019 nr

1394-k

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 1

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2020 tasuliste teenuste ja kaupade hinnad Tallinna raekojas vastavalt lisale.

2. Ürituse läbiviimiseks Tallinna raekojas annab loa linnasekretär.

3. Linnasekretäril on õigus lubada Tallinna raekoja kasutamist:

3.1 soodustingimustel soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja Tallinna linna spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse välissuhete ja protokolli osakonna juhataja viseeritud taotluse alusel;

3.2 tasuta Tallinna linna esindusürituste ning Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse ametite poolt ürituste korraldamiseks taotleja esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse välissuhete ja protokolli osakonna juhataja viseeritud taotluse alusel.

4. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2018 korraldus nr 627-k „Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2014 korraldus nr 165-k „Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine“ ja 18. juuni 2014 korraldus nr 1039-k „Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine“.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa