Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2019 korraldus number 1392

Redaktsiooni kehtivus 30.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2019 nr

1392-k

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 3 alusel

1. Eraldada Tallinna linna 2019. aasta kulude eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahenditest Tallinna Linnaplaneerimise Ametile tööjõukuludeks kokku 23 561 eurot (sellest töötasu 17 609 eurot).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja linna finantsteenistusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär