Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 31.10.2019 otsus number 143
Redaktsiooni kehtivus:31.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

31. oktoober 2019 nr 143

Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 93 lg 2, § 124 lg-te 6 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg-te 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 3 ja 4 ja lg-te 3-6, § 35 lg-te 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsuse nr 16 „Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Aktsiaseltsi Eesti Talleks 10. detsembril 2018 registreeritud algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus, nagu elamu-, äri- ja tootmise funktsiooniga hoonete ehitamine, ning sihtotstarbeline kasutamine ei oma olulist keskkonnamõju ja arvestades Keskkonnaameti 27. augusti 2019 kirjas nr 6-5/19/173-2 ning Terviseameti 13. septembri 2019 kirjas nr 9.3-1/19/4633-2 esitatud seisukohtadega

1. Algatada Kristiine linnaosas Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 6,63 ha. Maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada ärimaa sihtotstarbega Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistutest ärimaa, elamu- ja ärimaa, tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata hoonestatavatele kruntidele ehitusõigus. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Algatatavas detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtlus- ja tootmisalad (B T) planeeritava maa-ala piires segahoonestusalaks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmisi lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 kujundada terviklik pargiala, mis arvestab olemasoleva väärtusliku kõrghaljastusega;

4.2 planeeritava ala kirdenurka hoone planeerimisel kavandada esinduslik nurgalahendus, mille esimesele korrusele näha ette pargialale avanevad teenindus- ja äripinnad;

4.3 planeerida Mustamäe tee äärne hoonestus, arvestades Marienthali keskuse hoone ehitusjoont. Uue hoonestuse kavandamisel kujundada jalakäijatasandil suhtlev tänavaruum. Elamufunktsioon kavandada sisekvartalisse (ristmikust ja magistraaltänava äärest kaugemale), soovitatavalt hoonete ülemistele korrustele. Parkimishoonete kavandamisel rajada täiendavalt parkimiskohti piirnevate elamute parkimisvajaduse tagamiseks;

4.4 määrata Mustamäe tee äärses magistraaltänava ärivööndis hoonete suurimaks lubatud kõrguseks kuni 28 meetrit. Väljaspool ärivööndit võib kavandada kõrgemaid hooneid (kuni 45 meetrit), arvestades naaberalade hoonestusega. Lahenduse sobivuse hindamiseks esitada makett kavandatava linnaehitusliku mõju ulatuses;

4.5 Pirni tänav T2, Paldiski maantee T30 ja Mustamäe tee T8 kinnistud liita piirneva tänavamaaga;

4.6 parkimine lahendada Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normi kohaselt või Tallinnas kehtivate parkimise korralduse põhimõtete kohaselt. Teed, parkimiskohad ja muud liiklusrajatised kavandada vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“;

4.7 esitada uushaljastuse lahendus. Tänavate äärde, sh sisekvartalisse kavandatavate tänavate äärde, näha ette tänavahaljastus. Tagada kruntidele maapinnaga ühendatud haljastuse osakaal vähemalt 20%;

4.8 tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale;

4.9 mitte kavandada säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega muid kaevetöid nõudvaid lahendusi;

4.10 arvestada ühisvoolse piirkonna lahkvoolseks ümberehitamiseks koostatud uurimistööskeemiga „Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“ (K-projekt Aktsiaseltsi töö nr 11179);

4.11 koostada insolatsioonianalüüs lähialale jäävate elamute valgustingimuste kohta;

4.12 koostada vastavat litsentsi omaval ettevõttel planeeritava ala keskkonnaseisundi hinnang. Keskkonnaseisundi hinnangus kirjeldada planeeringualal varem toimunud tegevusi, keskkonnaohtlike objektide olemasolu ning nende hinnangulised mahud maa-alal ja lähiümbruses ning täpsustada reostusuuringu vajadus. Vajadusel teostada keskkonnaseisundi hinnangu raames reostusuuring, mille lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga;

4.13 esitada autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevase ja öise ajavahemiku kohta koos mürakaartide ning müra tasemetega hoone fassaadidel nii hetke kui ka prognoositava liiklussageduse põhjal. Uuringu tulemuste alusel määrata müraleevendusmeetmed;

4.14 esitada radoonitaseme mõõtmised, mille protokoll ja aruanne peavad vastama Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjali „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)“ lisas 4 toodud nõuetele ning mõõtmised tuleb läbi viia vastavalt juhendmaterjalile. Vajadusel määrata radoonileevendusmeetmed;

4.15 määrata ehitusprojekti koostamiseks järgmised nõuded: mitte kavandada hoonetele suuri klaaspindu või kasutada lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks; kaasata projekti koostamisse maastikuarhitekt; juhtida hoones paikneva parkla põrandavesi reoveekanalisatsiooni; võimalikult suur osa sademeveest immutada pinnasesse; vertikaalplaneerimisega vältida täiendava sademevee valgumist naaberkinnistutele; vältida ulatuslike kõvakattega alade rajamist ja eelistada looduslikult reguleeruvaid ruumilahendusi; esitada olmejäätmete kogumiskohtade võimalikud lahendused ja näidata neile ligipääsetavus.

5. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3 ja Pirni tn 1 kinnistu ning hoonestusõiguse omanikud, Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7, 8, 9 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet,  Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Ettevõtlusamet ning teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

6. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

8. Mitte algatada Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik järgmistel põhjustel:

8.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringuga kavandatakse olemasoleva hoonestuse asemele uute linnaehituslikult sobivamate hoonete ehitamist;

8.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta hoonestatud ja suures osas asfaltkattega kaetud alale äri- ja eluhoonete, ärihoone ja tootmishoone (tehnorajatis) ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

8.3 detailplaneeringu lahendus ei ole kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega (ettevõtlus- ja tootmisalad), kuid üldplaneeringu muutmine (osaline elamufunktsiooni kavandamine) võimaldab planeerida piirkonda mitmekesisemaks;

8.4 Kristiine linnaosas Mustamäe tee ja Paldiski maantee vahelisel alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Lindude kokkupõrgete ärahoidmiseks hoonetega tuleb vältida suuri klaaspindu või kasutada lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks;

8.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Planeeringualale kujundatakse terviklik pargiala, mis arvestab olemasoleva väärtusliku kõrghaljastusega. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale nähakse ette uut haljastust, sh tänavahaljastust;

8.6 detailplaneeringu koostamisel tehakse mitmed keskkonnauuringud;

8.7 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Uute hoonete rajamine suurendab planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet. Kuna Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda, selgitatakse müra modelleerimisega autoliiklusest tulenevad müratasemed ning selle tulemusel selguvad konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest hoonete projekteerimisel juhinduda. Planeeringulahenduses arvestatakse, et oleks tagatud võimalikult suures mahus parkimine parkimishoonetes ja turvalised liikumistingimused jalakäijatele. Planeeringu koostamisel tuleks ka arvestada, et ala asukoht magistraalteede ääres ja hea ühistranspordi kättesaadavus võimaldab liikumist ilma autota;

8.8 Tallinna radooniriski kaardi kohaselt esineb piirkonna pinnases kõrge radooni sisaldus, mistõttu tuleb kasutusele võtta radooni leevendusmeetmed, et tagada ohutu radoonitase hoonetes;

8.9 planeeringualal selgitatakse keskkonnaseisundi hinnanguga varem toimunud tegevusest tulenevate võimalike keskkonnaohtlike objektide ja jääkreostuse olemasolu, vajadusel tehakse reostusuuring. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

8.10 planeeringu elluviimisel on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskohad. Planeeritavate hoonete projekteerimisel on soovitatav lähtuda energiasäästlikest lahendustest.

9. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

10. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

11. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

12. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 31. oktoobri 2019
otsuse nr 143
LISA

Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi piiri skeem

 - planeeritav maa-ala 6,63 ha

 - planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees