Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile
Tallinna Linnavalitsus 28.10.2019 korraldus number 1375
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. oktoober

2019 nr

1375-k

Heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 2

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu (registrikood 80090320) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkulepe (lisa).

2. Volitada abilinnapea Vadim Belobrovtsevit linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Eesti Lasterikaste Perede Liit. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa