Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.10.2019 korraldus number 1364
Redaktsiooni kehtivus:23.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. oktoober

2019 nr

1364-k

Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ning § 128 lg-te 1, 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4, lg-te 3-5, § 34 lg 2, § 35 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lõike 6, § 13 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga ja tulenevalt OÜ Mobiland esindaja R. Nisu 29. novembri 2018 algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju ning arvestades Keskkonnaameti 11. juuni 2019 kirjas nr 6-2/19/8930-2 ja Terviseameti 8. juuli 2019 kirjas nr 9.3-1/19/3809-2 esitatud seisukohti

1. Algatada Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu detailplaneering, edaspidi detailplaneering. Lasnamäe linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,18 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu jagamine üheks ärimaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks  ning ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 4 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmisi lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 kavandada hoone paralleelselt Suur-Sõjamäe tänavaga;

3.2 hoone kõrguse määramisel analüüsida kontaktalas planeeritud ja projekteeritud hoonete kõrguseid vältides järskude linnaehituslike kontrastide tekkimist;

3.3 kavandada Suur-Sõjamäe tänava äärde tänavahaljastus ja avalikult kasutatav valgustatud kõnnitee, millele moodustada transpordimaa sihtotstarbega krunt;

3.4 kavandada haljasala kompaktsena. Parkimine eraldada krundipiirist haljastusega;

3.5 tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra);

3.6 puude likvideerimisel kavandada asendusistutus maksimaalselt planeeringualale, näidata asendusistutuste asukohad. Esitada detailplaneeringus tingimus puude likvideerimise läbi viimiseks lindude ja nahkhiirte pesitsusvälisel ajal 1. augustist 31. märtsini;

3.7 lähtuda kõrghaljastuse kavandamisel Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

3.8 määrata ehitusprojekti koostamiseks tingimus projekti koosseisus koostada haljastuse projekt, mille koostamisse kaasata maastikuarhitekt;

3.9 tagada hoones müra vastavus kehtestatud normtasemetele, sest Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda;

3.10 määrata ehitusprojekti koostamiseks tingimus tagada jalgrataste parkimine vastavalt Tallinna rattastrateegiale 2018-2028;

3.11 määrata ehitusprojekti koostamiseks tingimus mitte kavandada suuri klaaspindu vältimaks lindude kokkupõrkeid hoonega. Vajadusel kasutada lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks;

3.12 määrata ehitusprojekti koostamiseks tingimus, et juhul kui ehitus(kaeve)tööde käigus tuvastatakse visuaalset või olfaktoorset pinnasereostust, tuleb kaevetööd peatada ja konsulteerida keskkonnaspetsialistiga sellise pinnase edasise käitlemise osas. Juhtumist teavitada Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonda;

3.13 vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele. Kuna alal on põhjavee ülemine kiht looduslikult reostuse eest kaitsmata, siis välistada reostusohtliku sademevee (näiteks parklas) pinnasesse imbumine;

3.14 käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust ja olmejäätmete kogumiskoha võimalikku lahendust ja asukohta.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja E-Service Projekt osaühing (aadress Pärnu mnt 388, 11612 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

5. Mitte algatada Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringuga kavandatakse varem likvideeritud elamu asemele ärihoone;

5.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 4-korruselise ärihoone ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine selles asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

5.3 detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu juhtotstarbega (ettevõtlusala kõrvalotstarbega tootmisala);

5.4 Lasnamäe linnaosas Suur-Sõjamäe tänava ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid ning looduslikke iseärasusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Lindude kokkupõrgete vältimiseks hoonetega kasutatakse lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks, ning alal asuvale elustikule väiksema mõju avaldamiseks tuleb puud likvideerida pesitsusvälisel ajal;

5.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale tuleb kavandada täiendav kõrghaljastus;

5.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Tegemist on tööstus- ja ettevõtluspiirkonnaga, kuhu elamuid ei planeerita. Planeeringu elluviimine ei suurenda oluliselt piirkonna liikluskoormust. Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda, mistõttu tuleb tagada planeeritavas hoones müra vastavus normtasemetele. Olenevalt planeeritava hoone äri- või tootmistegevusest määratakse tegevuse kavandamisel vajadusel tingimused keskkonnahäiringute (müra, õhusaaste) vähendamiseks;

5.7 planeeringualal ei esine tõenäoliselt jääkreostust. Alal on põhjavee ülemine kiht looduslikult reostuse eest kaitsmata, mistõttu tuleb välistada reostusohtliku sademevee (näiteks parklale langev) pinnasesse imbumine;

5.8 planeeringu elluviimisel on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskoht.

6. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

7. Detailplaneeringu koostamisse kaasata „Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 punktides 1, 2 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet, Tehnilise Järelevalve Amet, aktsiaselts Eesti Raudtee ja teised isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

9. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

10. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretäri

Lisa