Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

Tallinna Linnavalitsus 15.10.2019 korraldus number 1326

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2020 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 25.11.2020 nr 1281

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober

2019 nr

1326-k

 

 

Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 1. oktoobri 2019 taotlustest

 

 

         

1. Anda korralduse punktis 2 toodud tingimustel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevad järgmised kinnisasjad tervikuna või osaliselt:

1.1 (Kehtetu - Tlv k 25.11.2020 nr 1281)

1.2 Vööri tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468250, katastritunnus 78401:101:3786, pindala 1210 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga I;

1.3 Halsi tn 16 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467350, katastritunnus 78401:101:3757, pindala 1114 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga II;

1.4 Halsi tn 14 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467250, katastritunnus 78401:101:3756, pindala 991 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga III;

1.5 Logi tn 11 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467850, katastritunnus 78401:101:3791, pindala 1211 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga IV;

1.6 Halsi tn 12 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467150, katastritunnus 78401:101:3755, pindala 1271 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga V;

1.7 Logi tn 9 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467750, katastritunnus 78401:101:3765, pindala 1274 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VI;

1.8 Logi tn 7 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467650, katastritunnus 78401:101:3764, pindala 1267 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VII;

1.9 Halsi tn 8 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12466950, katastritunnus 78401:101:3752, pindala 1542 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VIII;

1.10 Halsi tn 10 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467050, katastritunnus 78401:101:3754, pindala 1114 m², sihtotstarve elamumaa 50% ja ärimaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga IX;

1.11 Logi tn 5 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467550, katastritunnus 78401:101:3763, pindala 1482 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga X;

1.12 Rumbi tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468050, katastritunnus 78401:101:3772, pindala 1475 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga XI;

1.13 Rumbi tn 2a kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468150, katastritunnus 78401:101:3773, pindala 1100 m², sihtotstarve ärimaa 75%, tootmismaa 25%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga XII.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasjad ja kinnisasjade osad anda kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusse andmine on tasuta;

2.2 punktis 1.1 nimetatud kinnisasja kasutustähtaeg on 1. detsember 2019 kuni 1. juuni 2020. Punktides 1.2-1.13 nimetatud kinnisasjade kasutustähtaeg on iga-aastaselt 1. detsember kuni järgmise aasta 1. juuni;

2.3 kinnisasjadele ladustatakse tänavate talihooldustööde käigus äraveetav lumi. Punktides 1.2-1.13 nimetatud kinnisasju võib lume ladustamiseks kasutada, kuni linnavara valitseja võtab kinnisasjad sihtotstarbelisse kasutusse;

2.4 kinnisasjade majandamine peab toimuma heaperemehelikult;

2.5 kinnisasjade kasutamisel tuleb vältida kinnisasjadele kahju tekitamist;

2.6 kinnisasjade allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 kasutusse saaja taastab kinnisasjadel pärast lume sulamist lume ladustamisele eelnenud olukorra.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2018 korraldus nr 1564-k „Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevate kinnisasjade ja kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine Tallinna Kommunaalametile“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1 (Kehtetu - Tlv k 25.11.2020 nr 1281)

 

Lisa 2 (Tlv k 25.11.2020 nr 1281)