Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A. Lauteri tn 3 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine
Tallinna Linnavalitsus 11.09.2019 korraldus number 1115
Redaktsiooni kehtivus:11.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. september

2019 nr

1115-k

A. Lauteri tn 3 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 7 ja 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, §-de 641 ja 225, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2019 korraldusest nr 292-k „A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt järgmised elamumaa sihtotstarbega kinnisasjad, edaspidi kinnisasjad, mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatava sõidu-, jalgratta- ja jalgtee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni, edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks:

1.1 Maakri tn 40a kinnisasi, kinnistusregistriosa nr 2466301, katastritunnus 78401:104:0380, pindala 53 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 5), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ja numbriga 5;

1.2 Maakri tn 40b kinnisasi, kinnistusregistriosa nr 23335801, katastritunnus 78401:104:0012, pindala 44 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 3), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ja numbriga 3;

1.3 Maakri tn 40c kinnisasi, kinnistusregistriosa nr 3120501, katastritunnus 78401:104:0480, pindala 46 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 2), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ja numbriga 2.

2. Omandada kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab kinnisasjadele rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 kinnisasjade omanikul esitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile rajatiste kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasjade valdus Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.3 kinnisasjade omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasjade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasjade omanik ei ole ilmunud kinnisasjade omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima kolme kuu jooksul punktis 2.2 nimetatud kinnisasjade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasjade omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 kinnisasju võib kolmandale isikule võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasjade omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot iga võõrandatava kinnisasja osa eest;

2.6 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 kinnisasjadel ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused;

2.8 taotleda eelmärke kandmist Maakri tn 40a kinnisasja kinnistusregistriosa nr 2466301 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.9 taotleda eelmärke kandmist Maakri tn 40b kinnisasja kinnistusregistriosa nr 23335801 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.10 taotleda eelmärke kandmist Maakri tn 40c kinnisasja kinnistusregistriosa nr 3120501 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.11 kinnisasjade Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Taotleda Tallinna linna, edaspidi ka õigustatud isik, kasuks A. Lauteri tn 3 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 100101, katastritunnus 78401:104:0110, pindala 7476 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), detailplaneeringust tulenevalt, isikliku kasutusõiguse seadmist ehitatava kõnnitee, edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

3.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

3.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

3.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 642 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ja numbriga I;

3.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse alale detailplaneeringu järgse tee detailplaneeringust huvitatud isik;

3.5 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat teed ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad jalgsi ja jalgrattaga liigelda kõik isikud vastavalt detailplaneeringule ja liikluskorraldusvahenditele;

3.6 õigustatud isik kohustub kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

3.7 kinnisasja omanik kohustub:

3.7.1 esitama õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega ning andma isikliku kasutusõiguse alade valdused õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

3.7.2 hoidma teed korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

3.7.3 remontima teed nõudmata õigustatud isikult remondikulude hüvitamist;

3.7.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

3.7.5 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

3.7.6 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

3.8 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

3.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

4. Nõustuda kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

5. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ja isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

6.1 võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 2.2;

6.2 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 3.7.1;

6.3 edastada kinnisasjade ja isiklike kasutusõiguse ala valduste üleandmise-vastuvõtmise aktide koopiad Tallinna Linnavaraametile.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingute, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

7.2 tasuda punktis 2.11 ja 3.9 nimetatud kulud;

7.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule EBS Campus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa