Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Särje tn 22a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 11.09.2019 korraldus number 1112
Redaktsiooni kehtivus:11.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. september

2019 nr

1112-k

Särje tn 22a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 24. aprilli 2017 korraldusest nr 652-k „Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist ehitatava kõnnitee, edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks Särje tn 22a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 18553701, katastritunnus 78404:407:9280, pindala 27 028 m², sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kinnisasi, järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasja järgmised osad:

1.3.1 kinnisasja 358 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala I (detailplaneeringus positsioon 13);

1.3.2 kinnisasja 322 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala II (detailplaneeringus positsioon 3);

1.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse aladele tee detailplaneeringust huvitatud isik(ud);

1.5 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse aladele ehitatavat teed ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava kõnniteena, st et teel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 remontima ja hoidma isikliku kasutusõiguse aladel tee korras aastaringselt, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist, alates Tallinna linna omandis olevale Kivimäe tänav T3 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26647701) ehitatava sõidutee kohta ehitisregistris kande „kasutusel“ tegemisest;

1.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.7.2 andma isikliku kasutusõiguse alade valdused Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.7.3 remontima ja hoidma isikliku kasutusõiguse aladel tee korras aastaringselt, nõudmata õigustatud isikult remondi ja korrashoiukulude hüvitamist, kuni Kivimäe tänav T3 kinnisasjale ehitatava sõidutee kohta ehitisregistris kande „kasutusel“ tegemiseni;

1.7.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.7.5 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.6 kinnisasja(de) võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.8 detailplaneeringu alusel Särje tn 22a kinnisasja jagamisel jääb isiklik kasutusõigus punktis 1.3.1 nimetatud alaga koormama detailplaneeringuga moodustatavat krunti positsiooniga 13 ning punktis 1.3.2 nimetatud alaga koormama detailplaneeringuga moodustatavat krunti positsiooniga 3;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

4.1 võtta isikliku kasutusõiguse alade valdus üle vastavalt punktile 1.7.2;

4.2 edastada isikliku kasutusõiguse alade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

5.2 tasuda punktis 1.10 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks Särje Arenduse OÜle, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa