Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
Akt viitab
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1861
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Silikaltsiidi tn 8 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 04.09.2019 korraldus number 1077
Redaktsiooni kehtivus:04.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. september

2019 nr

1077-k

Silikaltsiidi tn 8 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, §-de 225 ja 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 korraldusest nr 1861-k „Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Silikaltsiidi tn 8 ja Silikaltsiidi tn 8a kinnistute detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist ehitatavate sõidu-, jalgratta- ja jalgtee, edaspidi kõik koos tee, avaliku kasutamise tagamiseks Silikaltsiidi tn 8 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 11684201, katastritunnus 78404:405:4820, pindala 273449 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), edaspidi kinnisasi, järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasja järgmised osad:

1.3.1 kinnisasja 3648 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala I (detailplaneeringus positsioon 27);

1.3.2 kinnisasja 6586 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud ruudustusega - isikliku kasutusõiguse ala II (detailplaneeringus positsioon 28);

1.3.3 kinnisasja 265 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala III (detailplaneeringus positsioon 33);

1.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse aladele tee detailplaneeringust huvitatud isik(ud);

1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.5.1 kasutada isikliku kasutusõiguse alale II ehitatavat sõidu-, jalgratta- ja jalgteed kuni Raku järvistu ümbruse puhkeala ja/või Karuse tänava pikenduse valmisehitamiseni esmaspäevast reedeni kell 8-17 ning pärast Raku järvistu ümbruse puhkeala ja/või Karuse tänava pikenduse valmisehitamist ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusvahenditele;

1.5.2 kasutada isikliku kasutusõiguse alale I ehitatavat sõidu-, jalgratta- ja jalgteed ning isikliku kasutusõiguse alale III ehitatavat jalgratta- ja jalgteed pärast Raku järvistu ümbruse puhkeala ja/või Karuse tänava pikenduse valmisehitamist ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusvahenditele;

1.6 õigustatud isik kohustub kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.7.2 andma isikliku kasutusõiguse alade valdused Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.7.3 remontima ja hoidma isikliku kasutusõiguse aladel tee korras, nõudmata õigustatut isikult remondi ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.7.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.7.5 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.6 kinnisasja(de) võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.8 detailplaneeringu alusel Silikaltsiidi tn 8 kinnisasja jagamisel jääb isiklik kasutusõigus punktis 1.3.1 nimetatud alaga koormama detailplaneeringuga moodustatavat krunti positsiooniga 27, punktis 1.3.2 nimetatud alaga koormama detailplaneeringuga moodustatavat krunti positsiooniga 28 ning punktis 1.3.3 nimetatud alaga koormama detailplaneeringuga moodustatavat krunti positsiooniga 33;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud kinnisasja koormamisega isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.10 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Silikaadi Tehnopark OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-3