Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2019 otsus number 115
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. august 2019 nr 115

Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lg 61 p 2 ja § 24 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Pirita tee äärsete näituseväljakute ja Lauluväljaku vahelisel alal. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele;

- Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringus (edaspidi ka detailplaneering) planeeritud ala ulatuses muudetakse maakasutuse juhtotstarve korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Praeguseks on võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud. Lähialale on planeeritud ja rajatud korterelamuid. Äriruumidega elamu sobib antud piirkonda. Ümbruses on väga head rekreatsioonivõimalused, mille potentsiaal ei ole täielikult ära kasutatud. Ühissõidukitega on ühendus linna teiste piirkondadega rahuldav. Kavandatud eluruumide asustamise järel suureneb ala elavus ja kontroll avaliku ruumi üle piirkonnas, mis on positiivne turvatunde loomise aspektist;

- kavandatud hoone on iseloomulik naaberkruntidel olevatest ja ehitatavatest hoonetest kujunevale miljööle;

- kõik II ja III väärtusklassi puud on ette nähtud alles jätta;

- insolatsiooni kestus Pirita tee 26b ja Pirita tee 26c kinnistul asuvates eluruumides jääb vastavaks Eesti standardile EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“;

- Rahandusministeerium on tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §  111 lõikest 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõikest 6 andnud oma heakskiidu Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ AARENS PROJEKT töö nr DP-2/2012. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pirita tee 26d kinnistu sihtotstarve kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaaks ning määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

2. Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms.

3. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 317 kehtestatud Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2019
otsuse nr 115
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ AARENS PROJEKT töö nr DP-2/2012. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pirita tee  26d kinnistu sihtotstarve kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaaks ning määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Pirita tee äärsete näituseväljakute ja Lauluväljaku vahelisel alal.

Planeeritud maa-alal paikneb 50% äri- ja 50% elamumaa sihtotstarbega Pirita tee 26d kinnistu. Lisaks jääb planeeritud alale osa 25% äri- ja 75% elamumaa sihtotstarbega Pirita tee 26b kinnistust.

Pirita tee 26d kinnistu omanik on Osaühing LANDEKER. Pirita tee 26b kinnistu on jagatud korteriomanditeks, millest enamik kuulub Pirita 26b OÜ-le.

Pirita tee 26d kinnistul asunud 1-korruseline ladu-kaarhall on lammutatud.

Osaliselt planeeritud alale jääval Pirita tee 26b kinnistul asub 4-korruseline äriruumidega korterelamu.

Juurdepääs Pirita tee 26d kinnistule on Pirita teelt läbi Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistu. Pirita tee T6 kinnistu kuulub Pirita 26B OÜ-le. Pirita tee 26d kinnistu igakordse omaniku kasuks on Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistud koormatud teeservituudiga.

Planeeritud maa-alal kasvab erineva väärtusega kõrghaljastus.

2. Tallinna üldplaneering

Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. Ala on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele.

Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga (edaspidi ka detailplaneering või planeering) muudetakse planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Sama seaduse § 8 lõige 31 sätestab, et maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad.

Tallinna üldplaneeringu koostamise ajal lähtuti piirkonnas olnud olukorrast - alal paiknesid lillepaviljon, lauluväljak ja näituseväljakute kompleks, mida kõiki võib pidada vaba aja veetmisega seonduvateks ehitisteks. Arvestamata jäeti, et Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneeringus oli määratud ehitusõigus Pirita tee 26d krundile kuni 4-korruselise elu- ja büroohoone ehitamiseks.

Praeguseks on võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud. Lähialale on planeeritud ja rajatud korterelamuid.

Äriruumidega elamu sobib antud piirkonda. Ümbruses on väga head rekreatsioonivõimalused, mille potentsiaal ei ole täielikult ära kasutatud. Ühissõidukitega on ühendus linna teiste piirkondadega rahuldav. Kavandatud eluruumide asustamise järel suureneb ala elavus ja kontroll avaliku ruumi üle piirkonnas, mis on positiivne turvatunde loomise aspektist.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 317 kehtestatud „Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneering“, milles oli kavandatud Pirita tee 26d krundile kuni 4-korruseline elu- ja büroohoone. Elu- ja äriruumide osakaalu täpse määramata jätmise korral loetakse krundi sihtotstarvete osakaaluks võrdselt 50%. Planeeringus kavandatu ei ole ellu viidud. Uut detailplaneeringut koostamata ei ole võimalik sihtotstarvete osakaalu muuta, sest valdavalt eluruumidega hoone ehitamine ei oleks Tallinna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbega kooskõlas.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 317 kehtestatud Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas. Pirita tee 26b kinnistu osal säilib varem planeeritud tee lahendus. Põhiline erinevus kavandatu ja kehtiva planeeringu vahel on äriruumide osakaal hoones ja hoone korruselisus. Krunt asub Pirita teest eemal ja sobib eluruumide ehitamiseks paremini kui büroo ehitamiseks. Varasema planeeringu kehtestamisest möödunud aja jooksul on muutunud parkimiskohtade vajaduse arvutamise alus.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Pirita tee 26d kinnistu piire ei ole ette nähtud muuta.

Kinnistu sihtotstarvet on planeeritud muuta vähemalt 90% elamu- ja kuni 10% ärimaaks. Kinnistule on kavandatud kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu, mille absoluutkõrgus on 28,9 meetrit. Hoone 5. korruse ehitisealune pind ei või ületada 15% eelneva korruse pinnast. Hoonesse on kavandatud kuni 29 korterit.

Juurdepääs kinnistule on planeeritud Pirita teelt läbi Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistute. Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistud on koormatud teeservituudiga Pirita tee 26d kinnistu igakordse omaniku kasuks.

Parkimiskohtade arv on määratud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Alale on kokku planeeritud 37 parkimiskohta. Parkimine on lahendatud Pirita tee 26d kinnistul hoonealuses parklas.

MURUROOS OÜ on inventariseerinud Pirita tee 26d kinnistul oleva kõrghaljastuse. Inventuur on tehtud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Planeeritud alal kasvavad II kuni V väärtusklassi puud. Planeeringus on ette nähtud likvideerida kokku 12 IV ja V väärtusklassi puud. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“.

OÜ FASSAADIPROJEKT on koostanud insolatsioonianalüüsi, et selgitada, millist mõju avaldab Pirita tee 26d detailplaneeringus kavandatud hoone insolatsiooni kestusele Pirita tee 26b ja Pirita tee 26c kinnistutel asuvates eluruumides. Insolatsiooni on hinnatud Eesti standardi EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ järgi. Selleks, et mõjutsooni jäävas Pirita tee 26b hoones asuvates eluruumides säiliks standardile vastav insolatsiooni kestus, on planeeritava hoone tänavapoolses osas ette nähtud hoone neljanda korruse tagasiaste. Detailplaneeringus on määratud ehitusprojekti koostamiseks nõuded, mille täitmisel on võimalik tagada standardikohane piisav insolatsiooni kestus naaberhoone eluruumides.

Osaühing Tulelaev on koostanud uuringu „Pirita tee 26d radoonitaseme määramine maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnang“. Planeeringuala paikneb normaalse radooniriski piirkonnas, kus jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse. Nõuded, mida tuleb hoone projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamiseks rakendada, on planeeringus määratud.

OÜ IPT Projektijuhtimine on koostanud planeeringuala hüdrogeoloogilise ülevaate. Vastavalt ülevaatele ei mõjuta vundamendikaevisest vee välja pumpamine ehitiste ja hoonete püsivust. Samuti asub kõrghaljastuse juurtemass püsivast põhjavee tasemest kõrgemal, mistõttu vundamendikaevise rajamine ei mõjutata taimestikku. Ülevaate kohaselt on võimalik väljapumbatav vesi juhtida sademevee kanalisatsiooni.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 24. juulil 2012 Pirita tee 26d kinnistu omaniku esindaja, kes taotles Pirita tee 26d kinnistu sihtotstarbe muutmist ja ehitusõiguse määramist krundile kuni 5 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, OÜ AARENS PROJEKT ja Osaühingu LANDEKER vahel on 6. augustil  2013 sõlmitud planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/148.

Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldusega nr 30-k „Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati detailplaneeringu koostamine eesmärgil muuta Pirita tee 26d kinnistu 50% äri- ja 50% elamumaa sihtotstarve 10% äri- ja 90% elamumaaks ning määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Postimees 18. jaanuaril 2014 ja ajalehes Pealinn 27. jaanuaril 2014.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 13. märtsist kuni 19. märtsini 2014 Tallinna Kesklinna Valitsuses. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvumiseks toimus avalik arutelu 20. märtsil 2014, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 20. veebruaril 2014, ajalehes Kesklinna Sõnumid 28. veebruaril 2014 ja Tallinna linna veebilehel.

Arutelust võtsid osa planeeringu koostaja ja huvitatud isiku esindaja. Naaberkinnistute omanikke arutelule ei saabunud ja sisulist arutelu detailplaneeringu eskiislahenduse üle ei toimunud.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ AARENS PROJEKT. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldusest nr 30-k „Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametid on detailplaneeringule seisukohad esitanud.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeamet ja Pirita tee 26b kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Transpordiamet märkis, et kõnnitee tuleb kavandada kuni kinnistu piirini, et seda oleks võimalik ühendada perspektiivse tänavaga.

Tallinna Transpordiameti märkust on arvestatud.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu pärast märkuste täitmist ning esitas lisatingimused ehitusprojekti koostamiseks. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks on detailplaneeringu seletuskirjas määratud.

Pirita tee 26c kinnistu arendaja ning enamiku korteriomandite omanik Pirita Investments Fund OÜ detailplaneeringu lahendust ei kooskõlastanud, kuna ei nõustunud hoonete kõrguse võrdlemise viisiga. Samuti ei nõustutud parklasse pääsu panduse kavandamisega Pirita tee 26c parkla panduse tugimüüri kõrvale.

Pirita tee 26d hoone absoluutkõrgus ja ka 4-korruselise osa planeeritud kõrgus on madalam Pirita tee 26c hoone vastavast kõrgusest. Ehitusprojekti koostamiseks on määratud nõue näha ette meetmed Pirita tee 26c tugimüüri kahjustuste vältimiseks.

Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS, aktsiaselts Eesti Gaas (praegu AS Eesti Gaas) ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet esitas 3. oktoobri 2017 kirjaga nr 3-2/1289-7 detailplaneeringu Harju maavanemale täiendavate kooskõlastuste vajaduse määramiseks. Harju maavanem määras 26. oktoobri 2017 kirjaga nr 6-7/2689 täiendavaks kooskõlastuseks Keskkonnaameti ja Päästeameti Põhja Päästekeskuse.

Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu. Täiendavaid keskkonnaalaseid tingimusi ega nõudeid Keskkonnaamet ei määranud. Lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist, asus Keskkonnaamet seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning nõustus Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korralduses nr 30-k „Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ toodud järeldusega, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Päästeameti Põhja Päästekeskus on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 21. märtsi 2018 korraldusega nr 412-k „Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas“. Detailplaneering võeti vastu eesmärgil muuta Pirita tee 26d kinnistu sihtotstarve kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaaks ning määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 28. märtsil 2018, ajalehes Pealinn 2. aprillil 2018 ja Tallinna veebilehel.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 21. maist kuni 18. juunini 2018. Sellekohane teade ilmus ajalehes Postimees 12. aprillil 2018, ajalehes Pealinn 16. aprillil 2018 ja ajalehes Kesklinna Sõnumid 20. aprillil 2018. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati 2 vastuväidet ja ettepanekut sisaldavat pöördumist, mis puudutasid insolatsiooni, planeeritud hoone kaugust Pirita tee 26c/2 hoonest ning planeeritud hoone korruselisust.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus esitatud vastuväiteid ning vastas esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele 12. juuli 2018 kirjaga nr 3-2/1289-12 ja 3-2/1289-11. Amet andis selgitused ja vastused esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele. Tehtud on täiendav insolatsiooni analüüs, mille kohaselt on tagatud Pirita tee 26c/2 hoone korterites Eesti Standardile EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ vastav insolatsiooni kestus. Detailplaneeringu seletuskirja peatükki 5.2 on täiendatud tingimusega, et planeeritud hoone ehitamisel ei tohi kasutada rammvaiu ning enne planeeritud hoone ehitamist tuleb teha ehitusekspertiis lähialal asuvatele hoonetele. Planeeringut täpsustati ning Pirita tee 26c/2 ja kavandatud hoone vahekaugust on suurendatud võrdseks Pirita tee 26c/1 ja Pirita tee 26c/2 hoone vahelise kaugusega, mis on 12 m.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. juulil 2018, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 22. juunil 2018 ja Tallinna veebilehel. Detailplaneeringu avalikustamise jooksul esitatud vastuväidetest ei loobutud.

Tulenevalt asjaolust, et Pirita tee 26d ja lähiala detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetest ei loobutud, esitas kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 alusel Tallinna Linnavalitsus 4. detsembri 2018 kirjaga nr LV-1/3089 detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Võttes aluseks ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõike 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 6, andis Rahandusministeerium 19. veebruari 2019 kirjaga nr 14-11/9233-3 oma heakskiidu Pirita tee 26d detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Rahandusministeerium leidis, et Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu puhul on kohalik omavalitsus planeeringus kavandatud hoone suuruse ja ruumilise sobivusega seonduvat piisavalt selgitanud, lähtunud planeeritava krundi kasutamise tingimuste ja ehitusõiguse ulatuse, sh ka hoonestustiheduse ja korruselisuse määramisel linnaehituslikust analüüsist ning kaalutlusotsuse tulemusel leidnud, et detailplaneeringu lahendus on käsitletavale maa-alale linnaehituslikult sobivaim.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Pirita tee 26d ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Pirita tee T6, Pirita tee 26b ja Pirita tee 26c kinnistute omanikke, Tallinn, Pirita tee 26f korteriühistut (Pirita tee 26f korteriomandite omanike esindaja), Tallinna Kultuuriametit (Narva mnt 95 linnavara valitseja), Sihtasutust Tallinna Lauluväljak, Osaühingut Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, J. Vali, M. Juhkami.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lõike 4 alusel kehtestab linnavolikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega. Kuna Pirita tee 26d ja lähiala detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees