Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2019 otsus number 114
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. august 2019 nr 114

Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Pirita linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg-te 6 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg 1 p 3, lg-te 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p-de 3 ja 4, lg 3, § 34 lg 2, § 35 lg-te 3 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg-te 1, 2 ja 6 alusel, tulenevalt Osaühingu CBD Varahaldus 21. detsembri 2017 algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu üksik-, paaris- ja korterelamute ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju, arvestades Keskkonnaameti 2. aprilli 2019 kirja nr 6-5/19/76-2 ja 21. mai 2019 kirja nr 6-5/19/76-4

1. Algatada Pirita linnaosas, Kose asumi lõunaservas Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu (edaspidi ka detailplaneering) koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 5,44 ha. Maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Vabaõhukooli tee 118 kinnistu elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus 2-korruseliste üksik- ja paariselamute ning kuni 3-korruseliste korterelamute ehitamiseks.

2. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringus tehakse ettepanek suurendada üldplaneeringukohast korterelamute ala kruntide tihedust planeeritaval alal.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 kavandada kortermajad ühes reas Narva mnt äärde. Korterelamute ala hoonestustiheduseks kavandada kuni 0,45;

4.2 kavandada planeeritava ala pindalast ligikaudu 5% üldkasutatava maa krundiks;

4.3 moodustada Kuukressi tee pikendusele eraldi transpordimaa krunt. Määrata Pajulille ja Kuukressi teede pikendusteks planeeritud tänavad, sh kõnniteed, avalikult kasutatavateks;

4.4 laiendada Vabaõhukooli tee maa-ala ning planeerida haljasriba sõidutee ning kõnni- ja rattatee vahele. Vabaõhukooli tee äärne kõnnitee ühendada Helmiku tee kõnniteega;

4.5 kavandada kõnniteed mõlemale poole planeeritavaid tänavaid. Pajulille tee pikenduse planeerimisel lähtuda Pajulille tee kinnistule projekteeritud lahendusest;

4.6 mitte kavandada piirdeaedu planeeritava ala lõunapiirile Narva mnt äärde;

4.7 seada ehitusprojekti koostamiseks tingimus, et täiendavate keskkonnauuringute vajadus võimaliku reostuse tuvastamiseks planeeringuala põhjaosas täpsustatakse ehitusprojekti käigus;

4.8 kavandada planeeritavale alale, avalikule linnatänavale, koht avaliku pakendipunkti jaoks;

4.9 käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust ning käsitleda võimalikke olmejäätmete kogumiskohtade lahendusi;

4.10 lahendada sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine toimiva eesvooluni, täpsustades valgala piirid vastavalt hüdrogeoloogilisele hinnangule. Sademevesi käidelda maksimaalselt moodustatavate kruntide piires;

4.11 seada detailplaneeringus nõue, et kavandatav hoone ehitatakse radoonikindlana või vastavalt radoonitaseme mõõtmistulemustele, kuna Tallinna radooniriski kaardi kohaselt võib alal esineda kõrgeid radoonisisaldusi pinnases;

4.12 tagada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule. Käsitleda ehitustöödeaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra);

4.13 esitada nõue ehitusprojekti koostamiseks, et kortermajade ja üldkasutatava maa kinnistul koostatakse ehitusprojekti koosseisus terviklik haljastuse lahendus, projekteerimisse kaasata maastikuarhitekt;

4.14 tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ § 1 lõikest 4 peab haljastuse inventuur kajastama ala looduskaitselisi väärtusi. Pöörata tähelepanu kaitstavate taimeliikide võimalikule esinemisele planeeringualal. Kaitstavate liikide inventuuri välitööd teha ajavahemikus mai kuni juuli kahel korral, et tuvastada varased ja hilised liigid. Inventuuri peab tegema kaitstavaid taimeliike tundev botaanik. Lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga;

4.15 viia läbi päevaliblikate ja kimalaste inventuur neid liigirühmi tundva entomoloogi poolt ajavahemikul maist augustini kolmel korral. Inventuur on aluseks vastavale eksperthinnangule. Lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

5. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

6. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Pirita Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet ja „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lõikes 2 nimetatud isikud ning teised isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada (sh Pirita jõeoru maastikukaitseala valitseja).

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja RUUM JA MAASTIK OÜ (aadress Väike-Ameerika tn 20/2-11, 10129 Tallinn) ning algataja ja kehtestaja Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

8. Mitte algatada Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

8.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi oluline kahjustumine. Kavandamisel on uue elurajooni ehitamine alale, kus ehitamine on Pirita linnaosa üldplaneeringuga ette nähtud. Lähedal on olemas kõik ehituseks vajalikud kommunikatsioonid. Keskkonnahäiringuid, mis kaasnevad igasuguse ehitamisega, saab lugeda tavalisteks ja leevendatavateks;

8.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta uute eluhoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade ja õnnetuste esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

8.3 detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega, kuid üldplaneeringut muutev, kuna soovitakse suurendada üldplaneeringukohast korterelamute ala kruntide hoonestustihedust planeeritaval alal. See on linnaehituslikust kaalutlusest tulenevalt sobivam linnaruumiline lahendus sellesse piirkonda, sest sobitub naaberkinnistutele kehtestatud detailplaneeringujärgse tiheda hoonestuse ja loodusliku alana püsiva kinnistu vahele;

8.4 Pirita linnaosas Narva mnt äärsel planeeringualal ei paikne kultuurimälestisi, kaitsealasid ega Natura  2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringualal selgitatakse taimestiku inventuuriga võimalike kaitstavate taimeliikide ja väärtuslike taimekoosluste paiknemine. Samuti tehakse alal tolmeldajate inventuur. Planeeringuala vahetus naabruses asub Pirita jõeoru maastikukaitseala (ühtlasi Natura 2000 võrgustiku loodusala), mida mõjutab laiemalt linnalisest keskkonnast tingitud külastussurve. Detailplaneeringu elluviimise järel külastuskoormus mõnevõrra kasvab, eeldatavalt maastikukaitseala kaitse-eesmärke kahjustamata. Natura-eelhindamise kohaselt ei kaasne detailplaneeringuga kavandatava tegevusega negatiivset mõju Pirita loodusala kaitse-eesmärkidele ja kaitstavatele elupaigatüüpidele;

8.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Detailplaneeringuga kavandatakse kõrghaljastust - planeeritakse Pirita linnaosa üldplaneeringuga ette nähtud üldkasutatava maa krunt ning Narva mnt äärde rohekoridor, samuti planeeritakse tänavahaljastust;

8.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara, kui arvestatakse keskkonnakaitseliste tingimustega. Detailplaneeringu elluviimine ja uute hoonete rajamine suurendab mõningal määral piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet, kuid eeldatavasti ei ole mõju oluline. Kuna ühistranspordi kättesaadavus piirkonnas on hea ning Narva maantee kaudu on tagatud rahuldav ühendus kesklinnaga, ei koorma uus elurajoon oluliselt linna peamisi tänavaid;

8.7 planeeringuala sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine lahendatakse hüdrogeoloogilise hinnanguga;

8.8 Tallinna radooniriski kaardi kohaselt võib piirkonna pinnases esineda kõrge radooni sisaldus. Seetõttu tuleb teha radoonitaseme mõõtmised või ehitada radoonikindlad hooned, et tagada ohutu radoonitase hoonetes;

8.9 täiendavate keskkonnauuringute vajadus detailplaneeringu põhjaosas täpsustatakse ehitusprojekti faasis, kuna planeeringuala kõrval asuval krundil võib esineda pinnasereostust. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisel reostusest olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

8.10 detailplaneeringu elluviimisel on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Detailplaneeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskohad;

8.11 planeeritavate hoonete projekteerimisel on soovitav lähtuda energiasäästlikest lahendustest.

9. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

10. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

11. Pirita Linnaosa Valitusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

12. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2019
otsuse nr 114
LISA

Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi piiri skeem

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees