Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
01.09.2019- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2019 määrus number 17 [RT IV, 29.08.2019, 7]
Jõustumine:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2019 - ... [RT IV, 29.08.2019, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. august 2019 nr 17

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365 ja jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja lg 2 p-de 7 ja 9 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruses nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiritehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 365 ja 366, jäätmeseaduse § 66 lg 4, § 71 lg-te 1 ja 2 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 35 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Jäätmevedaja esitatud jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse menetlemise tähtaeg alates viimase nõuetekohase dokumendi esitamisest on maksimaalselt kuuskümmend kalendripäeva. Teenustasu muutmise taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine vormistatakse Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga.“;

4) paragrahvi 351 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui jäätmevedu on korraldatud kuni 2015. aasta 6. jaanuarini kehtinud jäätmeseaduse § 66 lõike 11 alusel, peab jäätmeveo teenustasu katma käesoleva eeskirja § 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kulud ning jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ja nendega arveldamise kulud. Tallinna Linnavalitsus või linnavalitsuse volitatud isik kehtestab käesolevast eeskirjast lähtudes korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja. Teenustasu muutmisel rakendub uus teenustasu käesoleva eeskirja § 35 lõikes 7 kindlaks määratud korras.“;

5) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jäätmevaldaja on kohustatud esitama järelevalveametniku nõudmisel talle ehitusjäätmete käitlemist puudutavat dokumentatsiooni.“;

6) paragrahvi 38 lõiked 3, 31, 4 ja 41 ning § 41 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Keskkonnaamet“ sõnadega „Tallinna Ettevõtlusamet“ vastavas käändes;

8) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Kommunaalamet“ sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas käändes.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees