Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 922
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

922-k

Mere pst 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 139 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Mere puiestee, Ahtri tänava, Kai tänava ja Poordi tänava vahelises kvartalis, Mere puiestee ääres äri- ja eluhoonete piirkonnas;

- planeeritud maa-ala jääb Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohasele alale nr 8. Ala peamised juhtotstarbed on kesklinna mitmefunktsiooniline maa ja üldkasutatavate hoonete maa. Hooned peavad olema vaadeldavad kõigist külgedest. Ehitise suurim lubatud kõrgus maapinnast on 24 m, suurim lubatav täisehitus 70% ja vähim nõutav haljastuse osakaal 10%. Alale on lubatud rajada kuni 6-korruselisi hooneid. Uute hoonete rajamine peab toimuma nii, et on tagatud muinsuskaitseobjektide Rotermanni soolalao ja Tallinna Püha Siimeoni kiriku vaadeldavus. Jalakäijatele tuleb luua ühendus kesklinnaga tagades pääsu üle Ahtri tänava suunaga Admiraliteedi basseini poole ja Rotermanni soolalao juurest suunaga sadamale. Nendel sihtidel peab hoonestus olema tagasiastega, mis tagaks linna poolt vaated merele. Mere puiestee ja Ahtri tänava äärde on ette nähtud rohekoridor, mis on üks osa kogu linna hõlmavast rohevõrgustikust. Olemasolevat väärtuslikku haljastust tuleb säilitada. Olemasoleva haljastuse puudumisel tuleb sinna haljastus rajada. Haljastuse rajamiseks tuleb koostada haljastusprojekt. Parkimiskohad tuleb ette näha krundile. Mere pst 10 kinnistu detailplaneering, edaspidi detailplaneering, on Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga kooskõlas;

 - jätkatud on Mere puiestee Viru väljaku poolsele osale iseloomulikku tänavaseina;

- jalakäijatele on tagatud vaba liiklumine Admiraliteedi basseini ja Mere puiestee vahel, selleks on ette nähtud üle väljaku 6 m laiune avalikult kasutatav ala jalakäijatele;

- arvestatud on muinsuskaitse eritingimusi ja säilitatud on vaatekoridorid vanalinnale;

- kõik parkimiskohad on kavandatud maa-alusesse parklasse;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud;

- Rahandusministeerium on tulenevalt planeerimisseaduse § 138 lõikele 3 andnud  detailplaneeringule oma heakskiidu.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,77 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mere pst 10 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 06/14. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita ärimaa sihtotstarbega Mere pst 10 kinnistu ja Tallinna omandis olev transpordimaa sihtotstarbega Ahtri tänav T5 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, määrata krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee ja platsid), üldkasutatava haljastuse, tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 29. novembril 2017 sõlmitud lepingule nr TKA234 lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist. Ühtlasi tuleb järgida detailplaneeringu kehtestamisel seatud lisatingimust ehituslubade menetlemisel.

4. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2000 otsusega nr 304 kehtestatud Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneeringu täiendus Mere pst 10, 20a ja 24 kinnistute jagamiseks käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa