Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
20.04.2020- ...
 
26.06.2019-20.04.2020

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kai tn 4, Kuunari tn 1 ja Laeva tn 1 kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 903
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 20.04.2020 nr 484

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. juuni

2019 nr

903-k

 

 

Kai tn 4, Kuunari tn 1 ja Laeva tn 1 kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

 

 

 

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 225, § 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1  ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 11. märtsi 2016 projekteerimistingimuste nr PT232020 punktist 3.9.8

 

 

         

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Kai tn 4 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 8439150, katastritunnus 78401:101:2608, pindala 5307 m², sihtotstarve ärimaa 65%, elamumaa 35%), Kuunari tn 1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 3106501, katastritunnus 78401:101:2611, pindala 18177 m2, sihtotstarve ärimaa 85%, elamumaa 15%) ja Laeva tn 1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 8439250, katastritunnus 78401:101:2609, pindala 5057 m2, sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kõik koos kinnisasjad, parkimiskohtade avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasjade omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on 6043 m² suurune osa kinnisasjadel asuva hoone (ehitisregistri kood 121268784), edaspidi hoone, esimesel maa-alusel korrusel (-1 korrusel) asuvas parklas, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala;
(Tlv k 20.04.2020 nr 484)

1.4 õigustatud isikul on õigus:

1.4.1 kasutada avalikuks parkimiseks isikliku kasutusõiguse alal paiknevat 242 parkimiskohta, edaspidi avalikud parkimiskohad, kõigi isikute poolt ööpäevaringselt piiramatu aja jooksul piiramatu arv kordi vastavalt projekteerimistingimustele, liikluskorraldusele ja õigustatud isiku poolt kooskõlastatud parkla sisekorra eeskirjadele hoonele kasutusloa väljastamisest arvates;
(Tlv k 20.04.2020 nr 484)

1.4.2 kasutada avalikele parkimiskohtadele ööpäevaringselt samu juurdepääse nii tänavalt kui hoone sees, mis on hoone ehitusprojektis ette nähtud hoone teistele parkimiskohtadele juurdepääsuks;

1.4.3 igal ajal kontrollida kinnisasjade omaniku poolt isikliku kasutusõiguse tingimuste täitmist avalike parkimiskohtade kasutamise võimaldamisel;

1.5 kinnisasjade omanik kohustub:

1.5.1 paigaldama hiljemalt hoonele kasutusloa andmise ajaks, kooskõlastatult õigustatud isikuga, vajalikud viidad ja juhised, et oleks mõistlikult arusaadav, et hoones asuvad avalikud parkimiskohad ja juurdepääs nendeni;

1.5.2 tähistama avalikud parkimiskohad selliselt, et need oleks mõistlikult arusaadavalt eristatud teistest samal korrusel asuvatest parkimiskohtadest juhul, kui parklas olevad ülejäänud parkimiskohad või mõned nendest ei ole kinnisasjade omaniku poolt antud avalikkusele kasutamiseks;

1.5.3 hoidma avalikud parkimiskohad ja nendele juurdepääsud, samuti punktis 1.5.1 nimetatud viidad ja juhised ning punktis 1.5.2 nimetatud avalike parkimiskohtade tähistused oma kulul korras nõudmata õigustatud isikult vastavate kulude hüvitamist;

1.5.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.5.5 korraldama parkla haldamist ja opereerimist tagades isikliku kasutusõiguse tingimuste täitmise;

1.5.6 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas korralduses nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.7 kinnisasjade võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest  kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasjade omanik iga võõrandatud kinnisasja osas õigustatud isikule leppetrahvi 3000 eurot;

1.5.8 tasuma punktis 1.5, 1.6.1 ja 1.6.2 nimetatud kohustuste, v.a punktis 1.5.7 nimetatud kohustuse, igakordse rikkumise eest leppetrahvi 500 eurot, kui rikkumist, v.a punktis 1.6.1 nimetatud kohustuse rikkumist, ei ole heastatud seitsme päeva jooksul rikkumisest teatamisest;

1.6 kinnisasjade omanikul on õigus:

1.6.1 võtta avalike parkimiskohtade kasutamise eest nende kasutajatelt tasu, mis ei või olla kõrgem kui 90% tööpäeva päevasel ajal kehtivast Tallinna südalinna avaliku tasulise parkimisala parkimistasust. Tasu  maksmise kohustus ei tohi tekkida varem kui 15 minutit pärast parklasse sisenemist;

1.6.2 kehtestada avalike parkimiskohtade hooldus- ja remonttööde läbiviimiseks avalike parkimiskohtade kasutamise ajutised piirangud mõistlikuks ajaks, st ajaks, mis on tavapärane hoones oleva parkla hooldus- ja remonttööde tegemisel, teavitades nimetatud tööde tegemisest ja kestusest Tallinna Transpordiametit e-posti teel ette vähemalt seitse päeva juhul kui hooldus-või remonttöö teostamisel ei ole parkimiskohta võimalik kasutatada rohkem kui kuus järjestikust tundi;

1.7 taotleda  isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.8 isikliku kasutuseõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

2. Nõustuda kinnisasjade koormamisega servituutidega ja muude asjaõigustega, mis ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist.

3. Määrata Tallinna Transpordiamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.8 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Porto Franco OÜle ja Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa (Tlv k 20.04.2020 nr 484)