Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürilepingu pikendamine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid)
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 898
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

898-k

Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürilepingu pikendamine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas riigihangete seaduse § 12 lg-dega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 8 lg-dega 1 ja 3, § 9 lg-ga 2, § 41 p-ga 8, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1 ja §-dega 47 ja 49 ning tulenevalt 1PARTNER Kinnisvara Tallinn OÜ 22. veebruari 2019 eksperthinnangust nr 0175/0219H ja Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid taotlusest 4/10/22.05.2019

1. Pikendada alates 17. septembrist 2019 kümneks aastaks Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid (registrikood 11066456) sõlmitud äriruumi üürilepingut Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 (endine aadress Vabaduse väljak // Kaarli pst 2b // Harjumägi tn // Kaarli pst t2) maa-aluse hoone (edaspidi hoone), üldpinnaga 7616,40 m2, kasutamiseks.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil sõlmida Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud Lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“ (edaspidi äriruumi üürilepingu tingimused) sätestatud tingimustel, arvestades alljärgnevat:

2.1 üürnik kasutab äriruume toitlustus-, kaubandus-, muuseumi-, teenindus- ja parklateenuse osutamiseks ning bürooruumidena;

2.2 üürnik tasub äriruumide kasutamise eest vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 üüri 17 500 eurot, millele lisandub käibemaks 3 500 eurot. Kokku on üür koos käibemaksuga 21 000 eurot;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

2.3 punktis 1 nimetatud hoonega seonduvad tarbimisteenuste osutamise lepingud sõlmib üürnik;

2.4 üürilepingu lõppemisel annab üürnik äriruumid üle lähtudes äriruumi üürilepingu tingimuste punktis 22 sätestatud korrast;

2.5 äriruumi kasutusse andmise eritingimused:

2.5.1 üüri suurenemine toimub esimesel viiel aastal iga-aastaselt 2% ja järgnevatel aastatel 3%. Üüri suurenemisel lähtutakse äriruumi üürilepingu tingimuste punktis 11 sätestatud korrast;

2.5.2 üürnik kohustub kindlustama punktis 1 nimetatud hoone üürile andja kasuks taastamisväärtuses 30 päeva jooksul üürilepingu sõlmimisest ning esitama hiljemalt 2 tööpäeva jooksul koopia kindlustuspoliisist üürileandjale;

2.5.3 üürnikul on õigus teha äriruumidele parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;

2.5.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitisi parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.5.5 üürnikul on õigus anda äriruume allkasutusse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud tingimustel kooskõlastades selle eelnevalt linnavara valitsejaga;

2.5.6 üürnikul on õigus anda äriruumid allkasutusse alljärgnevalt:

2.5.6.1 äriruumid 32.1 - 32.12 (inventariseerimise plaan; edaspidi inv pl), üldpinnaga 624,3 m2, OÜ-le Atribor, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume noortele ja peredele suunatud tegevuseks ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 7,15 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvakulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.6.2 äriruum 32.1 (inv pl), üldpinnaga 274 m2, Kesklinna Vaba Aja Keskusele, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume muuseumina ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 6,50 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.6.3 äriruumid 44 ja 45 (inv pl), üldpinnaga 76,7 m2, AS-le R-Kiosk Estonia, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume kaubandustegevuseks ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 17,50 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.6.4 äriruumid 30.1 - 30.12 (inv pl), üldpinnaga 202,5 m2, Square Kebab OÜ-le, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume toitlustusteenuse osutamiseks ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 9,00 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.6.5 äriruum 43 (inv pl), üldpinnaga 31,2 m2, Ilusamaks OÜ-le, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume ilusalongi ja -juuksuritöökojana ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 9,00 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.6.6 äriruumid 33.1 - 33.3 (inv pl), üldpinnaga 66,1 m2, Minu Hobi OÜ-le, äriruumi allkasutusleping sõlmitakse korralduse punktis 1 nimetatud üürilepingu lõppemiseni, allkasutaja kasutab äriruume  kaubandustegevuseks (käsitöötarbed) ja tasub üüri äriruumide kasutamise eest igakuiselt 9,00 eurot/m2 kohta. Üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.5.7 üürnik on kohustatud tagama tugiteenuste, sh hoone avatud oleku ajal avaliku WC teenuse osutamise ruumides (inv pl) 26, 27, 28 ja 11abc ja 12abc;

2.5.8 vajadusel üürnik varustab hoone punktis 2.1 nimetatud kasutusotstarbe kohasteks tegevusteks vajaliku inventariga (parklaseadmed, prügikastid jms);

2.5.9 ruumid nr 56 ja 57 (inv pl), üldpinnaga 7,80 m2, on Eesti Vabariigi kasuks seatud isikliku kasutusõiguse esemeks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta. Üürnik kohustub hoiduma tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist ning võimaldama ruumidele nr 56 ja 57 tasuta juurdepääsu;

2.5.10 üürnik tagab hooldusjuhendite, seadme ohutuse seaduse, Eesti Vabariigi standardi 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“, majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ ning Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 määruse nr 20 „Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded“ kohaselt korralduse punktis 1 nimetatud hoone ja selle tehnosüsteemide korrashoiu (v.a ehitus- ja rekonstrueerimistööd ja tööd, mis tulenevad välismõjudest hoone konstruktsioonidele või varjatud ehitusvigadest ning tehnovõrkude tunneli gaaskustutussüsteemi surveseadmete täitmine või asendamine), mis sisaldab ehitise ja tehnosüsteemide haldamist, tehnilist hooldamist, heakorra-  ja renoveerimistööde teostamist, lähtudes alljärgnevatest erisustest ja kohustustest:

2.5.10.1 hoone ja selle rajatiste (välistreppide, jalakäijate ala, varjualuse, veeinstallatsiooni, liftide ning parkla sisse- ja väljasõidutee) aastaringsete heakorratööde teostamine mahus 3 358,5 m2;

2.5.10.2 veeinstallatsiooni (12,5 m2) aastaringne hooldus ja korrashoid;

2.5.10.3 liftide ja lifti terminalide regulaarne hooldus;

2.5.10.4 liftide uste välispindade ja kabiini sisustuse puhastamine vastavalt vajadusele;

2.5.10.5 treppide ja jalakäijate ala igapäevane pühkimine aastaringselt, tunneli käigualade pesemine vähemalt 1 kord nädalas puhastusvahendiga, seinte ja lagede puhastamine vastavalt vajadusele;

2.5.10.6 talveperioodil treppidest kuni 3 m kaugusele lume koristamine ja libeduse tõrje jalakäijate ohutu liiklemise tagamiseks;

2.5.10.7 sissekäikude kõrvale, jalakäijate alale ja olemasolevasse tunnelisse prügikastide paigaldamine, igapäevane tühjendamine, puhastamine ja hooldamine (prügikastide remontimine ja vajadusel asendamine);

2.5.10.8 vee äravoolu restide lahti võtmine ja puhastamine vastavalt vajadusele;

2.5.10.9 grafiti eemaldamine selle tekkimisel;

2.5.10.10 klaaskatuse pesemine vastavalt vajadusele;

2.5.10.11 parklasse sisse- ja väljasõidutee hooldamine vastavalt tee 4. seisunditaseme nõuetele;

2.5.10.12 erakorraliste ilmastikuolude korral pideva järelevalve teostamine ja vajadusel koostöös Tallinna Transpordiametiga sisse- ja väljasõidutee liikluseks märgistamine või sulgemine kuni olukorra normaliseerumiseni;

2.5.10.13 avalikus kasutuses oleval territooriumil on keelatud koristustöid teostada ajavahemikul kella 06.00-09.00 ja kella 16.00-19.00. Päevasel ajal on lubatud prahi korjamine, seinte ja lagede puhastamine jm hädavajalike tööde tegemine, talvisel ajal ka lumekoristus ja libedusetõrje, häirimata liiklejaid;

2.5.11 jalakäijatele peab olema tagatud turvaline ja ohutu liiklemine;

2.5.12 üürnik peab avarii korral informeerima koheselt üürileandjat avastatud puudustest ja tekitatud kahjustustest.

2.5.13 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt äriruumi üürilepingu tingimuste punktile 17.

3. Üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 17. septembrist 2019.

4. Aktsiaseltsil Tallinna Tööstuspargid on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tunnistada alates 17. septembrist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korraldus nr 1088-k „Vabaduse väljak // Kaarli pst 2b // Harjumägi tn // Kaarli pst t2 hoone üürile andmine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid), äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Ain Valdmannile“.

6. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Tööstuspargid ning avaldada teade äriruumi üürilepingu pikendamisest Tallinna linna veebilehel.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär