Tallinna Huvikeskus "Kullo" direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 824

Redaktsiooni kehtivus 19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

824-k

Tallinna Huvikeskus "Kullo" direktori ametist vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 määruse nr 69 „Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus“ § 19 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekust

1. Vabastada Raul Tomberg Tallinna Huvikeskus „Kullo“ direktori ametikohalt 30. juunil 2019.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Raul Tombergile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär