Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 otsus number 109
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2019 nr 109

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 1, § 142 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2016 korraldusest nr 1061-k „Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2018 korraldusest nr 278-k „Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

1. Suurendada Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2016 korralduses nr 1061-k „Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“ määratletud planeeritavat maa-ala 27,52 hektarilt 28,10 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

2. Võtta vastu Lasnamäe linnaosas asuva 28,10 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneering, ConArte OÜ töö nr DP-2017/204. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa või kuni 10% äri- ja vähemalt 90% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni 8 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega haiglakompleksi, kokku kuni kümne hoone ehitamiseks ning kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti olemasolevate tänavate laiendamiseks ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Paekalda tänava ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohane ettevõtlusala kõrvalotstarbega korterelamute ala, korterelamute kõrvalotstarbega ettevõtlusala, haljasala ning liiklusala juhtotstarbed planeeritud ala ulatuses avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees