Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 16 [RT IV, 25.06.2019, 5]
Jõustumine:28.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2019 - ... [RT IV, 25.06.2019, 5]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2019 nr 16

Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel:

1) teha Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsuse nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine“ täitmiseks vajalikud ümberpaigutused vastavate linna ametiasutuste haldusala tuludes ja kuludes, kulude ümberpaigutustes lähtuda Tallinna linna 2019. aasta eelarves eelarvepositsioonidele sätestatud eesmärkidest;

2) teha vajadusel, lähtudes eelarve 9 kuu täitmisest, ümberpaigutusi ametiasutuse haldusala piires eelarvepositsioonide kulude täpsustamiseks (v.a toetused juriidilistele isikutele) ning, lähtudes riigihanke tulemusest ja tegelikust täitmisest, ümberpaigutusi valdkonna investeeringuobjektide 2019. aasta tööde mahu täpsustamiseks, mahus kuni 15% eelarverea kulutuste mahust, mille arvel ümberpaigutus tehakse.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7