Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 otsus number 111
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2019 nr 111

Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Kalmuse tee 19 kinnistu omaniku taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestati Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering, millega kavandati Pirita linnaosas asuval 0,9 ha suurusel maa-alal Kloostrimetsa tee 26a kinnistu jagamine seitsmeks krundiks: neljaks elamumaa, üheks maatulundusmaa, üheks tootmismaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning jagamisel tekkivale kolmele krundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe kaksikelamu rajamiseks;

- Kalmuse tee 19 kinnistu paikneb Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu alal, detailplaneeringus on kavandatud Kalmuse tee 19 kinnistule elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus määrati üksikelamu ehitamiseks;

- Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritud maa-ala väikeelamute alale, kuhu võib kavandada väikeelamuid (pereelamuid, paariselamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid) ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid;

- Kalmuse tee 19 kinnistule on püstitatud abihoone ning rajatud autode parkimisala kohta, kuhu kehtiv detailplaneering neid ette ei näe. Kinnisasja omanik soovib seadustada olemasolevat olukorda. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Kalmuse tee 19 kinnistu osas on võimalik järgnevate menetluste käigus esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga abihoone püstitamiseks;

- Kloostrimetsa 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kalmuse tee 19 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav;

- eeltoodust tulenevalt on Tallinna Linnaplaneerimise Amet seisukohal, et kehtiva detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kalmuse tee 19 kinnistu osas on otstarbekas.

1. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering osaliselt kehtetuks Kalmuse tee 19 kinnistu osas. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava osa piiride skeem on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teavitada Kalmuse tee 17, Kalmuse tee 19, Kalmuse tee 21, Kalmuse tee 23, Kloostrimetsa tee 24 ja Kloostrimetsa tee 26 kinnistute omanikke Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019
otsuse nr 111
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering Kalmuse tee 19 kinnistu osas.

Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k „Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“ kehtestati detailplaneering, milles kavandati Kalmuse tee 19 kinnistule elamumaa sihtotstarve, määrati ehitusõigus üksikelamu ehitisealuse pinnaga 144 m2 (krundi täisehitusprotsent on 12%) ehitamiseks, hoonestusala ning säilitatav metsaala.

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala väikeelamute alale, kuhu võib kavandada väikeelamuid (pereelamuid, paariselamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid) ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid.

Kalmuse tee 19 kinnistu omanik M. Puidak esitas 3. juulil 2017 ja 12. veebruaril 2019 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avaldused, milles palub tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering) osaliselt kehtetuks Kalmuse tee 19 kinnistu osas, kuna krundile on püstitatud abihoone ning rajatud autode parkimisala kohta, kuhu kehtiv detailplaneering neid ette ei näe.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) algatas riikliku järelevalvemenetluse seoses Kalmuse tee 19 kinnistu säilitatavale metsaalale omavoliliselt püstitatud abihoonega (ehitisealune pind 33 m2) ning rajatud autode parkimisalaga, mille asukoht ei ole kooskõlas detailplaneeringuga.

Järelevalve menetlusse kaasati Tallinna Keskkonnaamet ja Kalmuse tee 19 kinnistu piirinaabrid. Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna spetsialist tutvus kohapealse olukorraga ning olulisi kahjustusi olemasolevale kõrghaljastusele ei tuvastanud.

Kalmuse tee 19 kinnistu piirinaabritel ei ole vastuväiteid püstitatud abihoone ning autode parkimisala asukoha osas.

Amet kaalus Kalmuse tee 19 kinnistu omaniku esitatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise avaldust ja menetlust ebaseaduslike ehitiste osas projektide läbivaatamise komisjonis ning nõustus detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Kalmuse tee 19 kinnistu osas, võttes arvesse järgmisi kaalutlusi ja põhimotiive: detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ning nimetatud detailplaneering kehtestati 12 aastat tagasi; vahepeal on muutunud nii inimeste vajadused kui ka linnaehituslik olukord; Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb maa-ala väikeelamute alale, kuhu võib kavandada väikeelamuid (pereelamuid, paariselamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid) ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid; kehtiva Pirita linnaosa üldplaneeringu järgi on kruntide täisehitusprotsendiks lubatud kuni 25%, seega võimaldab see abihoone püstitamist krundile.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale osale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuivõrd Kalmuse tee 19 kinnistu omanik on avaldanud soovi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistada temale kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ja nende seost tulenevalt eespool nimetatud kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas.

Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kalmuse tee 19 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneering valdavas osas ellu viidud. Kalmuse tee 19 kinnistule abihoone püstitamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringule. Kinnistule abihoone püstitamine on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kalmuse tee 19 kinnistu osas. Pärast Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik järgnevate menetluste käigus esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga krundile abihoone püstitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitab detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Kalmuse tee 19, Kalmuse tee 21, Kalmuse tee 23 ja Kloostrimetsa tee 26 kinnistute omanikke.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019
otsuse nr 111
LISA 2

Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem

 - Planeeritud maa-ala

 - Osaliselt kehtetuks tunnistatud maa-ala

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees