Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kakumäe jahisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 otsus number 108
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2019 nr 108

Kakumäe jahisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 93 lg 2, § 124 lg-te 7 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg 1 p 1, lg-te 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4 ja lg-te 3-6, § 35 lg-te 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 1, § 13 p 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg 6 alusel ja tulenevalt Haven Kakumäe OÜ 5. mai 2017 algatamisettepanekust ja asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju, ning arvestades Keskkonnaameti 13. märtsi 2019 kirjaga nr 6-5/19/40-2 ja 2. aprilli 2019 kirjaga nr 6-5/19/40-4 ning Terviseameti 8. märtsi 2019 kirjaga nr 9.3-4/19/945-2

1. Algatada Kakumäe jahisadama detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) koostamine. Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 14,83 ha. Maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta planeeritavale alale jäävate kruntide piire ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus sadamat teenindavate ehitiste, vabaaja- ja spordiehitiste ning äri- ja eluhoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Algatatav detailplaneering sisaldab ettepanekut Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ muutmiseks, kuna detailplaneeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist sadamaala hoonestuse ehitamiseks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmisi lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 näha ette merepoolsete korterelamute I korrusele avaliku funktsiooniga äriruumid, mis elavdavad rannapromenaadi kasutust;

4.2 määrata hooneplokkide vaheline ruum ning kaipealne rannapromenaad avalikult kasutatavaks;

4.3 kavandada rannaga paralleelne planeeringuala läbiv kergliiklustee;

4.4 koostada ülevaade tekkivatest jäätmetest ja anda jäätmete käitlemise lahendus. Käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust Tallinna jäätmehoolduseeskirja (Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrus nr 28) nõudeid arvestades ning määrata olmejäätmete kogumiskohad;

4.5 kavandada planeeritavale alale koht avaliku pakendipunkti jaoks. Koht, kus mahutid (kuni 4 tk mahutavusega 5 m3) paiknevad, peab olema valgustatud kõva kattega pinnal (betoon, asfalt, kiviparkett vms) ja asuma tänavapoolsel küljel sõidutee või juurdepääsutee kõrval;

4.6 hoone mahus paikneva parkla põrandavesi juhtida reoveekanalisatsiooni;

4.7 tagada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestust, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada. Käsitleda ehitustööaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra);

4.8 tagada puhverhaljastus (kõrghaljastus) sadamaala ja elamuala vahel;

4.9 määrata Lesta tn 16 // 18 kinnistutele planeeritavate hoonete suurimaks maapealsete korruste arvuks 6 korrust;

4.10 planeerida kõik avalikult kasutatavaks määratavad tänavarajatised maapealsetena, sõidutee äärde näha ette kõnni- ja jalgrattateed. Tänavarajatised ja parkimislahendus kavandada vastavalt Eesti standardile „Linnatänavad“. Avalikult kasutatavatele tänavarajatistele planeerida eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundid;

4.11 märkida põhijoonisele ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ning käsitleda ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendusi detailplaneeringu seletuskirjas;

4.12 kavandada asendusistutus maksimaalselt oma kinnistule, näidata asendusistutuste asukohad;

4.13 täiendada hoonetevahelist ala ja parklaala kõrghaljastusega. Vett mitteläbilaskvaid pindasid kavandada võimalikult vähe ning eelistada looduslikult reguleeruvaid ruumilahendusi massiivset hooldust nõudvatele. Lisada nõue, et ehitusprojekti koosseisus koostatakse maastikuarhitektuurne (väliruumi-), sh haljastuse projekt, projekti koostamisse kaasatakse maastikuarhitekt;

4.14 teostada ehitussüvendite rajamiseks ja veealanduseks detailplaneeringu staadiumis täiendavad geotehnilised ja hüdrogeoloogilised uuringud maa-ala hüdrogeoloogiliste tingimuste ning pinnaseomaduste täpsustamiseks ja põhjavee alanemisest tingitud negatiivse mõju leevendamiseks;

4.15 esitada müra modelleerimine ala teenindavatel teedel liikluse suurenemisel tekkiva mürataseme fikseerimiseks. Esitada hetke olukord, prognoositav olukord detailplaneeringu täies mahus elluviimisel ja vajadusel müra leevendavad meetmed;

4.16 seada detailplaneeringus nõue, et kavandatav hoone ehitatakse radoonikindlana või vastavalt radoonitaseme mõõtmistulemustele.

5. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 6, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud ning Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet, Kaitseministeerium ja teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

6. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil sõlmida vajadusel enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringust huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohane teede ja tehnovõrkude väljaehitamise haldusleping.

7. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

8. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

9. Mitte algatada Kakumäe jahisadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

9.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi oluline kahjustumine. Kavandamisel on uue mereäärse äri- ja elamuala rajamine Kakumäe jahisadama piirkonda mahus, mis on võrreldav alal seni kehtiva samalaadse detailplaneeringuga. Ehitamiseks vajalikud kommunikatsioonid on olemas. Keskkonnahäiringuid, mis kaasnevad igasuguse ehitamisega, saab lugeda tavalisteks ja leevendatavaks. Keskkonnaküsimuste üle otsustamisel saab kasutada Kakumäe jahisadama varasema kehtestatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet (OÜ Corson, 2007);

9.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta uute äri- ja eluhoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi;

9.3 detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega. Üldplaneeringu muutmise ettepanek võib tuleneda soovist vähendada ranna ehituskeeluvööndit;

9.4 detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, et rajada sadama-alale uus mitmeotstarbeline hoonestus. Kuna planeeringualale on juba kehtiva detailplaneeringu alusel välja ehitatud jahisadam (mereala on täidetud), siis hoonete ehitamine ei põhjusta tõenäoliselt negatiivset mõju merekeskkonnale ega rannikualale. Ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendused esitatakse detailplaneeringus;

9.5 planeeringualal ega lähialal ei paikne kultuurimälestisi, ökoloogiliselt tundlikke alasid, kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Kaitstavate liikide esinemine ei ole teada. Planeering ei näe ette rannajoone muutmist ega merre ehitamist, üleujutusohtu alal ei ole;

9.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringualale nähakse ette uushaljastus, sh rajatakse puhverhaljastus sadama ja elamuala vahele;

9.7 uute elanike ning sadama kasutajate lisandumine suurendab planeeringuala piirkonna liiklus- ja saastekoormust. Planeeringus tehakse liiklusmüra modelleerimine ja arvestatakse prognoositava liiklusmüra leevendamise meetmetega.

10. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja arutelu.

11. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

12. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

13. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Mündi 2, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019
otsuse nr 108
LISA

Kakumäe jahisadama detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi skeem

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees