Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 otsus number 107
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2019 nr 107

Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 49 lg 2 ja § 63 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks ja avalikuks kasutamiseks Eesti Vabariigi omandis olevad järgmised kinnistud:

1.1 Kadaka puiestee T18 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 12646850, katastritunnus 78401:101:3962, pindala 3359 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%, riigivara valitseja Keskkonnaministeerium) sellel paikneva kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks;

1.2 Kaluri tn 2b kinnistu (kinnistusregistriosa nr 24467901, katastritunnus 78408:808:0114, pindala 1457 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, riigivara valitseja Keskkonnaministeerium) korterelamute vahelise hooviala ja juurdepääsutee avaliku kasutamise tagamiseks;

1.3 Ristiku tn 97 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4435350, katastritunnus 78401:101:1692, pindala 12 226 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%, riigivara valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) sellele rajatava kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistud omandada järgmiste tingimustega:

2.1 kinnistutel ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud punktis 1.1 nimetatud kinnistut koormav looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks;

2.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Kadaka puiestee T18 ja Ristiku tn 97 kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Kaluri tn 2b kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 esitada vastav dokumentatsioon Keskkonnaministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile;

5.2 korraldada kinnistute tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

5.3 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud (sh notari tasu ja riigilõiv);

5.4 teha otsus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Põhja- Tallinna Valitsusele ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees