Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 14
jõustumine 23.06.2019

Redaktsiooni kehtivus 23.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2019 nr 14

Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, erakooliseaduse § 54 lg 2 p-de 81 ja 82 ning § 223 lg 3 p 6, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lg 5 alusel.

§ 1.  Erakooliseaduse § 54 lõike 2 punktides 81 ja 82 ning § 223 lõike 3 punktis 6 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruses nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, § 24 lg 7, § 26 lg-te 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 39 lg 6, § 44 lg 2, § 63 lg 2, § 66 lg 2, § 67 lg 2, § 71 lg-te 5 ja 6, § 73 lg 1 alusel.“;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 63 lõikes 2 ning § 71 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees