Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 02.12.2010 nr 60
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 14 [RT IV, 20.06.2019, 8]
Jõustumine:23.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2019 - ... [RT IV, 20.06.2019, 8]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2019 nr 14

Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, erakooliseaduse § 54 lg 2 p-de 81 ja 82 ning § 223 lg 3 p 6, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lg 5 alusel.

§ 1.  Erakooliseaduse § 54 lõike 2 punktides 81 ja 82 ning § 223 lõike 3 punktis 6 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruses nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, § 24 lg 7, § 26 lg-te 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 39 lg 6, § 44 lg 2, § 63 lg 2, § 66 lg 2, § 67 lg 2, § 71 lg-te 5 ja 6, § 73 lg 1 alusel.“;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 63 lõikes 2 ning § 71 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees