Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 12
jõustumine 23.06.2019

Redaktsiooni kehtivus 13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2019 nr 12

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5, § 10 lg 4 ja § 10 lg 5 p 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) vahelduva reklaamiga välireklaamikandja - teabekandja (vitriin, tahvel, digi- või LED-ekraan vm), millel edastatakse liikuva kujutisega reklaami või vahelduvat reklaami.“;

2) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Reklaamile, mida eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel, kohaldatakse 1. aprillist 2020 kuni 30. septembrini 2021 pooleteisekordset diferentseeritud maksumäära ja alates 1. oktoobrist 2021 kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse alates 1. aprillist 2020 viiekordset diferentseeritud maksumäära.“;

4) määruse lisa „Tallinna reklaamimaksu deklaratsioon“ kehtestatakse uues redaktsioonis.

§ 2.  Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. juulil 2019.

(2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. aprillil 2020.

(3) Määruse § 1 punkt 4 jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa