Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
13.06.2019- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 12 [RT IV, 20.06.2019, 6]
Jõustumine:23.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ... [RT IV, 20.06.2019, 6]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2019 nr 12

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5, § 10 lg 4 ja § 10 lg 5 p 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) vahelduva reklaamiga välireklaamikandja - teabekandja (vitriin, tahvel, digi- või LED-ekraan vm), millel edastatakse liikuva kujutisega reklaami või vahelduvat reklaami.“;

2) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Reklaamile, mida eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel, kohaldatakse 1. aprillist 2020 kuni 30. septembrini 2021 pooleteisekordset diferentseeritud maksumäära ja alates 1. oktoobrist 2021 kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse alates 1. aprillist 2020 viiekordset diferentseeritud maksumäära.“;

4) määruse lisa „Tallinna reklaamimaksu deklaratsioon“ kehtestatakse uues redaktsioonis.

§ 2.  Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. juulil 2019.

(2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. aprillil 2020.

(3) Määruse § 1 punkt 4 jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa