Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS)
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 818
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

818-k

Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 2, § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 41 p-ga 8, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1, §-dega 47 ja 49, arvestades asjaolu, et Elisa Eesti AS on kasutanud Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa viis aastat, täitnud kasutuslepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt ja korrektselt ning tulenevalt Elisa Eesti AS 9. mai 2019 taotlusest

1. Pikendada Elisa Eesti AS-iga (registrikood 10178070) sõlmitud linnavara üürilepingut alates 26. juunist 2019 viieks aastaks Vana-Mustamäe tn 16 asuva suusahüppetorni seina 1,0 m2 osa ja hüppetorni seinaga külgneva 4,0 m2 maa-ala, pind kokku 5,0 m², kasutamiseks vastavalt korralduse lisas 1 olevale joonisele (edaspidi linnavara).

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallataval asutusel Nõmme Spordikeskusel pikendada Elisa Eesti AS-iga linnavara üürilepingut vastavalt korralduse lisale 2 järgmistel tingimustel:

2.1 linnavara kasutatakse piirkonnas sideteenuste pakkumiseks;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:

2.2.1 üüri linnavara kasutamise eest 135 eurot, millele lisandub käibemaks;

2.2.2 linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh elektrienergia tarbimine, hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 linnavara üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üürnik kohustub hoiduma mobiilside tugijaama ja seadmete ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada teiste suusahüppetornil asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;

2.3.2 linnavara üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeks on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.3.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt suusahüppetorni parenduseks tehtud ja tehtavaid kulutusi, ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parandustest tingitud linnavara väärtuse suurenemise eest;

2.3.4 linnavara allüürile andmine on keelatud.

3. Kiita heaks Tallinna linna ja Elisa Eesti AS-i vahel sõlmitava linnavara üürilepingu projekt (lisa 2).

4. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava spordiasutuse Nõmme Spordikeskus direktorit Toomas Klasenit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud linnavara üürilepingule.

5. Elisa Eesti AS-l on õigus punktis 3 nimetatud linnavara üürilepingut pikendada ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Elisa Eesti AS ei pikenda nimetatud tähtaja jooksul linnavara üürilepingut, kaotab ta lepingu pikendamise õiguse.

6. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks hallatavale spordiasutusele Nõmme Spordikeskus ja Elisa Eesti AS-ile ning avaldada teade linnavara üürilepingu pikendamisest Tallinna linna veebilehel.

7. Tunnistada alates 26. juunist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2014 korraldus nr 951-k „Vana-Mustamäe tn 16 asuva suusahüppetorni osa üürile andmine (Elisa Eesti AS), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Toomas Klasenile”.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Lisad 1-2