Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 817
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

817-k

Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 7 „Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale” § 1 alusel, kooskõlas haridus- ja teadusministri 16. detsembri 2013 määruse nr 38 „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 3 lg 2 p-ga 3 ja § 4 lg-ga 1 ning tulenevalt Haridus- ja Teadusministeeriumi pöördumisest

1. Nimetada Tallinna linna esindajad kutseõppeasutuste nõunike kogudesse alljärgnevalt:

1.1 Tallinna Ehituskooli nõunike kogusse Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula;

1.2 Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli, Tallinna Teeninduskooli ja Tallinna Majanduskooli nõunike kogudesse Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Madis Annus.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ja kutseõppeasutustele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

3. Tallinna Linnavalitsuse 16. november 2016 korraldus  nr 1730-k „Tallinna Ehituskooli nõunike kogusse esindaja nimetamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes