Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 816
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

816-k

Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 4, Tallinna Linnavolikogu  29. novembri 2012 otsuse nr 167 „Tallinna linna osalemise otsustamine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumis” p 2 alusel ja kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-ga 117, § 118 lg-ga 1, § 120 lg-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord” § 6 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosoleku 2. mai 2019 teatest ja päevakorrast

1. Volitada Tallinna Keskraamatukogu direktorit Kaie Holmi 13. juunil 2019 toimuval Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (edaspidi mittetulundusühing) liikmete üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Nõustuda mittetulundusühingu 2018. majandusaasta aruande, mis näitab seisuga 31. detsember 2018 bilansi mahuks 7 233 857 (seitse miljonit kakssada kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada viiskümmend seitse) eurot ja aastaaruande tulemi - 99 214 (üheksakümmend üheksa tuhat kakssada neliteist) eurot, kinnitamisega.

3. Volitada Kaie Holmi Tallinna linna nimel hääletama mittetulundusühingu liikmete 13. juunil 2019 toimuval üldkoosolekul mittetulundusühingu 2018. majandusaasta aruande kinnitamise poolt.

4. Tallinna Kultuuriametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskraamatukogule ja Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes