Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.06.2019 korraldus number 761
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. juuni

2019 nr

761-k

Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine Kesklinna linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg 1 ja § 129 lg 1 p 2 ja lg 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud lisaks olevas seletuskirjas esitatud kaalutlustest

1. Lõpetada Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamine Kesklinna linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kavandada planeeritavale maa-alale olemasolevate kinnistute jagamise ja piiride muutmise teel uued krundid, määrata ehitusõigus sadamahoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, äripindadega mitme korteriga elamute või eluruumideta ärihoonete või ühiskondlike hoonete rajamiseks, kvartalisiseste sõiduteede, jalgteede ja kergliikluse võrgu ning avalikult kasutatavate haljasalade rajamiseks.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldus nr 738-k „Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

3.1 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel;

3.2 teha korraldus teatavaks Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19, Logi tn 3, Logi tn 6 ning Logi tn 10 kinnistute omanikele ja Logi tn 10 kinnistut koormava hoonestusõiguse omanikule;

3.3 teavitada aktsiaseltsi TALLINNA SADAM Tallinna linna ja aktsiaseltsi TALLINNA SADAM vahel 6. märtsil 2006 sõlmitud detailplaneeringu koostamise finantseerimise õiguse üleandmise lepingu nr DP-5/K-06 lõppemisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa