Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Turgude põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2019 määrus number 19 [RT IV, 04.06.2019, 27]
Jõustumine:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2019 - ... [RT IV, 04.06.2019, 27]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 29. mai 2019 nr 19

Tallinna Turgude põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2,Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra “ p 2.6 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna Turud (edaspidi asutus) on Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi amet) hallatav asutus.

(2) Asutuse ametlik nimetus on Tallinna Turud.

(3) Asutus asub Tallinnas.

(4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võivad olla oma sümbolid.

(5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

(2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised munitsipaalturud:

1) Nõmme turg (Turu plats 6 ja Turu plats 8);

2) Mustamäe turg (E. Vilde tee 75a);

3) Kalaturg (Kalasadama tn 5).

§ 3. Tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Asutuse tegevusvaldkond on Tallinna munitsipaalturgude ja Tallinnas aadressil Viru tn 26 asuva hoone haldamine ja arendamine.

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) munitsipaalturgudel kaubandustegevuse korraldamine ja müügipiletite väljastamine;

2) munitsipaalturgudel avalike ürituste korraldamine;

3) jaekaubandusega tegelemine;

4) linnavara kasutusse andmine;

5) uuringute korraldamine oma tegevusega seotud valdkondades;

6) koostöö arendamine teiste linna asutuste ja riigiasutuste, äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutustega.

(3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4. Vara, vahendid ja eelarve

(1) Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena, lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.

(3) Asutuse eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5. Juhtimine

(1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

(3) Asutuse juhataja:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust;

3) tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;

4) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

5) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;

6) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

7) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;

8) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;

9) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ettenähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;

10) kinnitab kooskõlastatult ametiga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhatajale otsustab ameti juhataja;

11) sõlmib töötajatega töölepingud ja kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;

12) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;

13) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

14) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist;

15) tagab ameti antud ülesannete täitmise;

16) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

(4) Asutuse juhatajat asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6. Aruandlus ja kontroll

(1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

(2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumisel ametile.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8. Rakendussäte

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär