Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Tallinna Linnavalitsus 22.05.2019 korraldus number 711

Redaktsiooni kehtivus 22.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. mai

2019 nr

711-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutuses“ § 3 lg 1 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. juunist 2019 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa ja täiendada punktidega 4.58 ja 4.59 järgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea täisnimetus

Ühik

Hind

eurodes

4.58

Tallinna ajalugu I. 1561. aastani. Tallinn, 2019

Tükk

17.00

4.59

Tallinna ajalugu II. 1561-1710. Tallinn, 2019

Tükk

17.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär