Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 16.05.2019 määrus number 8 [RT IV, 29.05.2019, 1]
Jõustumine:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  16. mai 2019 nr 8

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimetus

(1) Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Ettevõtlusamet;

2) inglise keeles Tallinn City Enterprise Department;

3) vene keeles Департамент Предпринимательства Τаллиннского Городского Упрaвления.

§ 2.  Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Ameti moodustab ja korraldab ümber, tema tegevuse lõpetab, põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on:

1) linna ettevõtluse arengu soodustamine;

2) linna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkoha arendus ja turundus;

3) tarbijakaitsealane nõustamine ja järelevalve ning linna asutuste hindade kooskõlastamine;

4) müügimaksu haldamine;

5) reklaamimaksu haldamine ja järelevalve;

6) linna äriühingute ja sihtasutuste ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning nendes osalemise korraldamine;

7) jäätmehoolduse korraldamine;

8) hallatavate asutuste tegevuse korraldamine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab amet järgmisi ülesandeid:

1) ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

2) alustavatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;

3) ettevõtlus- ja tarbijakaitsekoolituste ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate nõustamine;

4) alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumise koordineerimine;

5) ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus;

6) ettevõtlusstatistika kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;

7) investeerimisvõimaluste väljaselgitamine linnas, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine ning koostöö linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamisel ja välisinvestorite kaasamisel;

8) Euroopa Liidu toetusprogrammide kasutamine ettevõtlusele suunatud arendusprojektides, koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, ettevõtluse tugistruktuuride ning teiste regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;

9) innovatsiooniteadlikkuse suurendamine ning uute ärimudelite tekke ja testimisvõimaluste soodustamine;

10) linna innovatsiooniprojektide (sh targa linna valdkonnas) koordineerimine;

11) linna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurendamine;

12) linna turismiteenuste kvaliteeti parandavate ja turismi tasakaalustatud arengut tagavate tegevuste ning projektide koordineerimine või nendes osalemine;

13) linna turismiinfo kogumine, töötlemine ja jagamine;

14) linna turismiturunduse infosüsteemi haldamine ja arendamine;

15) turismiinfokeskuse teenuste osutamine;

16) linnapileti Tallinn Card tootearendus ja müük;

17) linna turismi põhinäitajate koondamine ja analüüsimine, turismiuuringute korraldamine;

18) turismikoostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel;

19) linna esindamine rahvusvahelistes ja kohalikes turismiorganisatsioonides;

20) linna veebilehel turistide, ettevõtjate ja investorite osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;

21) rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismivõrgustikes osalemine;

22) hasartmängu mängukohtade komisjoni tehniline teenindamine ja õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotluste kohta linnavalitsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise ettevalmistamine;

23) riigi ja Tallinna õigusaktide rakendamisel linna ühtse halduspraktika kujundamine koostöös linnaosade valitsustega;

24) linna asutuste tasuliste teenuste hindade kooskõlastamine nende kehtestamisel või muutmisel ja hindade kehtetuks tunnistamise kooskõlastamine;

25) linna asutuste tasuliste teenuste hindade teabe koondamine ja esitamine linnavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;

26) järelevalve kauplejatele ning kaupadele ja teenustele kehtestatud nõuete täitmise üle;

27) riigi ja linna registritesse andmete sisestamine kauplejatele kohaldatud meetmete kohta;

28) kauplejatele tehtud ettekirjutuste ja rakendatud sunnivahendite ning sanktsioonide täitmise kontrollimine;

29) linnaelanike ja ettevõtjate nõustamine kaubanduse ja tarbijakaitse valdkonnas, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine;

30) koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ning tarbijaühingutega tarbijakaitse ja kaubandustegevuse valdkonnas;

31) korteriomanike ja -ühistute vahelistes vaidlustes osaliste nõustamine eelkõige üldhuviteenuste valdkonnas;

32) linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaamitegevuseks kasutusse andmine ja linna asutuste sellekohase tegevuse koordineerimine;

33) Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu (lühinimega TERA) vastutava töötleja ülesannete täitmine;

34) reklaami- ja müügimaksu haldamine maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse, Tallinna linna reklaamimaksu ja müügimaksu määruste ning Tallinna linna ja Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud halduslepingu kohaselt;

35) linna äriühingu ja sihtasutuse asutamise või äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus linna osalemise korraldamine;

36) linna osalusega äriühingutes aktsionäri- või osanikuõiguste teostamise korraldamine;

37) linna osalusega sihtasutustes asutajaõiguste ning linna osalusega mittetulundusühingutes liikmeõiguste teostamise korraldamine;

38) äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes linna osaluse üle arvestuse pidamine;

39) linnale kuuluvate aktsiate ja osade võõrandamise korraldamine;

40) järelevalve aktsiate ja osade võõrandamise tingimuste täitmise üle ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate linna kohustuste täitmise korraldamine;

41) linna seisukohtade esitamine komplekslubade ja jäätmelubade kohta;

42) koostöö tootjavastutusorganisatsioonidega;

43) jääkreostuskolletele ja reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine;

44) jäätmehoolduse kavandamine, arendamine ja korraldamine;

45) Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine;

46) korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine;

47) kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine;

48) jäätmejaamade võrgustiku väljaarendamine;

49) jäätmete liigiti kogumise edendamine;

50) arengukavadele, planeeringutele ja projektidele jäätmehooldusalaste nõuete esitamine ja nende täitmise kontrollimine;

51) Tallinna jäätmevaldajate registri vastutava töötleja ülesannete täitmine;

52) järelevalve teostamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse, jäätmeseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;

53) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

54) kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

55) ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;

56) ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;

57) ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;

58) ameti hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks avalike konkursside korraldamine;

59) ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;

60) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

(2) Amet täidab teisi ülesandeid, mis tulenevad Tallinna õigusaktidest ja on seotud ameti tegevusvaldkonnaga.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet teistelt linna asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;

3) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasust ning otstarbekust kõigis valdkondades;

4) moodustada komisjone ja töörühmi;

5) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi ja tasuta teenuseid ning müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna asutustega;

9) osaleda oma tegevusvaldkonna raames riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;

10) anda oma tegevusvaldkonda puudutavaid konsultatsioone, korraldada koolitusi ja seminare;

11) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse, jäätmeseaduse ja muude seaduste alusel;

12) kasutada Tallinna õigusaktides ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;

6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

8) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

9) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muudes riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

10) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

11) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;

12) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud osakonna juhataja või muu ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate osakondade põhimäärustega. Ameti juhataja otsealluvusse või osakonda võib moodustada väiksemaid struktuuriüksusi.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014 määrus nr 27 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2019.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees