Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.05.2019 määrus number 7 [RT IV, 29.05.2019, 3]
Jõustumine:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 3]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  16. mai 2019 nr 7

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruses nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine, ajutine liikluse reguleerimine, sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes, abitelefoni 1345 haldamine, elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.“;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 16-18 järgmises sõnastuses:

„16) abitelefoni 1345 haldamine linna ja Häirekeskuse koostöölepingu kohaselt;

17) elanikkonna juhendamine häda- ja kriisiolukordades ning koostöös lepingupartneritega elanikkonna ettevalmistamine häda- ja kriisiolukorras toimetulemiseks, elanikkonnakaitse meetmete ning häda- ja kriisiolukorras käitumise juhiste väljatöötamine, evakuatsioonikohtade kaardistamine ja ettevalmistamine koostöös linnaosade valitsustega;

18) Tallinna linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees