Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 42e katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2019 korraldus number 643
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. mai

2019 nr

643-k

Kadaka tee 42e katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe määramine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019 otsusega nr 49 kehtestatud „Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1886-k „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded § 4 lg 3 p-ga 1 ning tulenevalt Kadaka tee 42e katastriüksuse omaniku Eesti Energia Aktsiaseltsi 8. mai 2019 kirjast nr KV-KVM-2/29

1. Muuta Mustamäe linnaosas Kadaka tee 42e katastriüksuse (kinnistusregistriosa nr 22959101, katastritunnus 78405:502:0253, pindala 8893 m²) aadress ja määrata sihtotstarve alljärgnevalt:

1.1 senine aadress ja sihtotstarve - Kadaka tee 42e, tootmismaa 100%,

      katastritunnus 78405:502:0253

1.2 uus aadress ja sihtotstarve - Kivikülvi tn 9, ärimaa 100%.

2. Kinnistu omanikul tagada õige aadressi numbrimärgi olemasolu 21. juuniks 2019.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Eesti Energia Aktsiaseltsile, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär