Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2019 korraldus number 592
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2019 nr

592-k

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 3 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 1 545 237 eurot vastavalt lisale „Kulude eelarve“.

2. Linnaosade valitsustel lähtuda sotsiaalhoolekande osakondade teenistujate palgamäärade kinnitamisel järgmistest põhipalga vahemikest:

2.1 lastekaitse spetsialist 1400 - 1550 eurot;

2.2 lastekaitse talituse juht 1500 - 1700 eurot;

2.3 muu keskastme spetsialist 1300 - 1400 eurot;

2.4 muu spetsialist 1200 - 1300 eurot;

2.5 sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste talituse juht 1500- 1700 eurot.

3. Linnaosa valitsuse personalitöötajal kooskõlastada sotsiaalhoolekande osakonna teenistujate uued palgamäärad enne nende kinnitamist linna personaliteenistusega.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Keskkonnaametile,  Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja linna finantsteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa