Tänavanimede määramine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 29.04.2019 korraldus number 573

Redaktsiooni kehtivus 29.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2019 nr

573-k

Tänavanimede määramine Kesklinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, §13 lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 320 kehtestatud „Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringust“ ja vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Kesklinnas Kitseküla asumis Asula tänavalt algavale lääne suunas kulgevale tänavale Meeta tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Määrata Kesklinnas Kitseküla asumis Marta tänavat ja Jalgpalli tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Marta tänav ja pikendada sellega olemasoleva Marta tänava kulgu (tänava skeem lisas).

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine Marta tänava pikendusele 17. maiks 2019 ja Meeta tänavale tänava väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa