Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 24.04.2019 korraldus number 546
Redaktsiooni kehtivus:24.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. aprill

2019 nr

546-k

Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg-te 1 ja 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4 ja lg-te 3-6, § 35 lg-te 3 ja 5,  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 , Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 ja § 13 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning tulenevalt A. Sepa (Sepp) ja T. Kaili (Kail) 20. märtsil 2018 registreeritud algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju, arvestades Keskkonnaameti 1. oktoobri 2018 kirjas nr 6-5/18/15599-2 ja Terviseameti 17. oktoobri 2018 kirjas nr 9.3-4/7519 esitatud seisukohtadega

1. Algatada Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on ca 14 ha. Maa-ala kirjeldus ja piirid on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Paldiski mnt 116a kinnistu kruntideks jagamine ning kruntidele ehitusõiguse määramine kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamute ning kuni kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoonete ehitamiseks. Lisaks kavandatakse üks krunt ühiskondlike hoonete rajamiseks ja kaks krunti üksikelamute ehitamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 Pikaliiva metsatuka roheala säilitada olemasoleval kujul haljastatuna terves ulatuses, ehitustegevusena on lubatud avalikult kasutatavad puhkealad, kuhu võib rajada üksikuid väiksemaid spordi- ja puhkeehitisi;

3.2 tagada detailplaneeringu koostamisel toimiv rohevõrgustiku sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega;

3.3 tagada väärtuslikuks ja oluliseks hinnatud kõrghaljastuse, samuti linnaruumiliselt või looduskaitseliselt olulise kõrghaljastuse säilimine;

3.4 säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada;

3.5 esitada suunised haljastuse lahenduseks. Määrata nõue, et ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada maastikuarhitekti koostatud terviklik maastikuarhitektuurne lahendus, sh tingimused ja nõuded istikutele, istutus- ning hooldustöödele;

3.6 määrata hoonestamiseks sobivad alad detailplaneeringu koostamise käigus läbi viidavate keskkonnaalaste (taimestiku, loomastiku, linnustiku, elupaigatüüpide jms) uuringute alusel, sh teostada haudelinnustiku inventuur mai ja juuni kuu jooksul ning taimestiku inventuur juuni ja juuli kuu jooksul. Mõlema uuringu välitööd teostada vähemalt kahel korral nimetatud perioodi jooksul;

3.7 määrata tingimused olemasolevate looduslike väärtuste (kooslused, liigid) säilitamise tagamiseks ja olukorra parandamiseks. Vältida haljastuse vaesestamist. Kavandada loodusliku taimestikuga, struktuurselt mitmekesised ja multifunktsionaalsed haljasalad;

3.8 esitada autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevase ja öise ajavahemiku kohta koos mürakaartide ning müra tasemetega hoonete fassaadidel nii praeguse kui prognoositava liiklussageduse põhjal. Töö koostamisel arvestada ka planeeringu elluviimisel lisanduva liikluskoormusega. Mürakaardid peavad hõlmama kõiki ala ümbritsevate teemaadega külgnevaid kinnistuid. Töö koostamisel lähtuda keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja arvestada standardiga EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“. Töö tulemusel peavad selguma konkreetsed tulemustel põhinevad müraleevendusmeetmed, millest edasisel hoonete projekteerimisel juhinduda;

3.9 lähtuda detailplaneeringu koostamisel Eesti Standardist EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“;

3.10 määrata nõue, et ehitusprojektis tuleb ette näha parklatelt ärajuhitava sademevee puhastamine liiva-õlipüüduris enne eelvoolu vastavalt nõuetele;

3.11 vältida vertikaalplaneerimisega naaberalade niiskusre˛iimi halvendamist;

3.12 näha planeeringualal ette kaks kohta avaliku pakendijäätmete kogumispunkti loomiseks;

3.13 kavandada parkimiskohtade arv vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad“ nõuetele;

3.14 kavandada parkimine põhiosas hoonealuse parkimisena. Paigutada osaliselt parkimisalad tänava suhtes risti kinnistute vahelisele piirile. Parkimisalade vahele kavandada väiksemaid haljasalasid;

3.15 kavandada Äkke tänava ja Räga tänava ristmik üldplaneeringus ette nähtud asukohta, et tagada nõutav ristmike vaheline kaugus ja ristmike vahele vajalikud pöörderajad. Hinnata ristmike läbilaskevõimet, mille alusel kujundada sobiv ristmiku lahendus;

3.16 tagada juurdepääs olemasolevatele Paldiski mnt 112, 112a, 114, 116 kinnistutele;

3.17 kavandada Pikaliiva tänava ühendus roheala nr 4 (Vikimõisa mets) piirile kavandatud kõrvaltänavani. Lisada piirkonna perspektiivsete kõrvaltänavate skeemlahendus;

3.18 kavandada planeeritavate tänavate haljastus ja kõnni- ning jalgrattateede paiknemine lähtudes dendroloogilisest hinnangust;

3.19 tagada olemasoleva kraavi säilimine. Olemasolevasse kraavi täiendava sademevee juhtimiseks peab eelnevalt olema välja ehitatud varem planeeritud puhastid;

3.20 kavandada läbivad teed avalikult kasutatavatena;

3.21 analüüsida ja põhjendada planeeritavate kõnni-, jalgratta- ja sõiduteede, haljasalade ning ühiskondlike ehitiste maa avaliku kasutuse vajadust;

3.22 kavandada ühiskondlike ehitiste maa krundile 120-kohaline lasteaed.

4. Detailplaneeringu koostajal teha koostööd Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Haridusameti, Terviseameti ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

6. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

7. Mitte algatada Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangu alusel ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

7.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastamist, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Kavas on ärifunktsiooniga elamupiirkonna väljaehitamine, mille peamine keskkonnamõju on loodusliku maakatte ja koosluse kadumine;

7.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest (niit, hõrendik), võib 3-4-korruseliste korterelamute rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine põhjustada keskkonnale lokaalseid, linnatingimustes tavapäraseid häiringuid. Eeldatavasti piirneb häiringute ulatus peamiselt planeeringualaga;

7.3 kuna planeeringuala asub üldplaneeringuga määratletud rohevõrgustiku arengualal, saab ehitustingimusi seada lähtuvalt läbiviidavatest loodusuuringutest. Planeeringu käigus viiakse läbi linnustiku ja taimestiku uuringud, millega tuleb arvestada hoonestusalade ja teede planeerimisel. Seni teadaolevalt ei ole alal registreeritud kaitsealuseid liike;

7.4 planeeringuala kohta on koostatud dendroloogiline hinnang. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringualal tagatakse väärtuslikuks ja oluliseks hinnatud kõrghaljastuse säilimine, loodusliku haljasmaa kõrge osakaal ning haljastust kavandatakse vähemalt 33%. Üldplaneeringus piiritletud Pikaliiva metsatukk säilitatakse;

7.5 planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

7.6 kavandatav ehitustegevus ei mõjuta Harku järve, mis jääb kinnistust kaugemale kui 300 meetrit. Maapind ei vaja kuivendamist, olemasolev kraavivõrk säilitatakse;

7.7 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimine suurendab planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning mürataset ja õhusaastet. Müra modelleerimisega selgitatakse autoliiklusest tulenevad müratasemed ning uue hoonestuse rajamisel tuleb arvestada meetmetega müra normtasemete tagamiseks elu- ja äriruumides;

7.8 planeeringuala pinnase radoonisisaldus on olemasolevate andmete põhjal normaalne, mistõttu ei ole ette näha radooniohtu;

7.9 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mis seaks piirangud kavandatavale tegevusele;

7.10 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke on seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

7.11 detailplaneeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

8. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

10. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa