Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.04.2019 korraldus number 514

Redaktsiooni kehtivus 17.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. aprill

2019 nr

514-k

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019 otsusega nr 49 kehtestatud „Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringust

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringuga kavandatud Kivikülvi tänavalt algavale ja ümber planeeritava hoonestuse Kadaka teeni kulgeva tänava nimeks Joostimäe tänav (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Eesti Energia Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa