Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2019 otsus number 49
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

21. märts 2019 nr 49

Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lg 61 p 2 ja § 24 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 90 „Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine ning informatsioon üld- ja teemaplaneeringute muutmisettepanekutest“ alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Mustamäe linnaosas, Kõrgepinge tänava, Tuuliku tee ja Kadaka tee vahelises kvartalis, Kadaka tee ja Kivikülvi tänava ääres. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringu“ kohane juhtotstarve on eriterritoorium - tehnoehitiste maa (ST) juhtotstarbega ala;

- detailplaneeringu kehtestatava osa ulatuses muudetakse Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve tehnoehitiste maast (ST) tootmise ja/või ärifunktsiooniga arengualaks (A-5). Mustamäe linnaosa üldplaneeringus on määratud mitmed alad eriterritooriumi (ST ja SK) juhtotstarbega aladeks nende alade üldplaneeringu kehtestamise aegse maakasutuse järgi. Tänaseks on selgunud, et uued tehnoloogiad vajavad pigem vähem ruumi, ning ei vajata nii suureulatuslikku tehnorajatiste maad. Seega nähakse ette planeeringuala funktsionaalsem kasutus, kavandades piirkonda sobivad ning väärtustavad äri- ja tootmismaa krundid;

- linnaehituslikust aspektist lähtuvalt paraneb piirkonna üldilme, planeeritud kaasaegsed äri- ja tootmishooned muudavad seni väheväärtusliku keskkonna atraktiivsemaks ka soliidsematele äridele;

- tervikliku ilmega linnaruumi kujunemiseks on planeeritud hoonete korruselisus määratud, arvestades külgnevatel kinnistutel olevaid ja kavandatavaid hooneid;

- planeeritud alal korrastatakse liiklemine ja juurdepääsud, kavandatakse uus tänavahaljastus Kadaka tee äärde koos kergliiklusteega, nähakse ette Kivikülvi tänavale jalgtee ning rajatakse tänavavalgustus;

- Kadaka teele rajatakse uus täiendava fooriga reguleeritud ülekäigurada, nii parendatakse piirkonna liikluse reguleeritust ja turvalisust;

- planeeringus lahendatakse kvartalis keskse soojavarustusega varustamine mööda Kõrgepinge ja Kivikülvi tänavat, mille väljaehitamisel saavad liituda kõik piirinaabrid, kellel käesolevaga see võimalus puudub;

- Rahandusministeerium on tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõikest 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõikest 6 andnud oma heakskiidu Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringule.

1. Kehtestada Mustamäe linnaosas 4,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr KV-HAL-1/9. Detailplaneeringu eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute piiride muutmise teel moodustada 11 uut krunti: 5 äri- ja tootmismaa, 1 tootmismaa (alajaam), 4 ärimaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt. Äri- ja tootmismaa kruntidele on planeeritud kuni 4 maapealse korrusega hoonestus, ühele ärimaa krundile on planeeritud kuni 5 maapealse korrusega hoonestus ning kolmele ärimaa krundile 1-korruseline hoonestus. Samuti on võimalus kavandada osadele hoonetele maa-alune korrus. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringust“ tulenev maakasutuse juhtotstarve tehnoehitiste maa tootmise ja/või ärifunktsiooniga arengualaks (A-5)

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt 21. detsembril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA257.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud otsuse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019
otsuse nr 49
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Kadaka tee 42e ja 42m kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Mustamäe linnaosas 4.12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr KV-HAL-1/9. Detailplaneeringu eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute piiride muutmise teel moodustada 11 uut krunti: 5 äri- ja tootmismaa, 1 tootmismaa (alajaam), 4 ärimaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt. Äri- ja tootmismaa kruntidele on planeeritud kuni 4 maapealse korrusega hoonestus, ühele ärimaa krundile on planeeritud kuni 5 maapealse korrusega hoonestus ning kolmele ärimaa krundile 1-korruseline hoonestus. Samuti on võimalus kavandada osadele hoonetele maa-alune korrus. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringust“ tulenev maakasutuse juhtotstarve tehnoehitiste maa tootmise ja/või ärifunktsiooniga arengualaks (A-5).

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala asub Mustamäe linnaosas, Kõrgepinge tänava, Tuuliku tee ja Kadaka tee vahelises kvartalis, Kadaka tee ja Kivikülvi tänava ääres. Planeeritud ala paikneb väljakujunenud äri- ja tootmishoonete piirkonnas, kus on nii büroohooned, kauplused, laod kui ka väiketootmisega tegelevad ettevõtted. Samas planeeringualaga külgnev Kivikülvi tn 3 (endise aadressiga Kadaka tee 42b) kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, kus paikneb 2-korruseline korterelamu. Planeeringualaga külgnev hoonestus on valdavalt 2-4-korruseline, planeeritava ala vastas üle Kadaka tee on korruselisus varieeruv, valdavalt kuni 2 korrust aga ka kuni 10 korrust. Tuuliku tee äärne hoonestus on kuni 5-korruseline.

Piirkonda teenindav ühistransport (buss) kulgeb piki Kadaka teed. Lähim ühistranspordipeatus asub kinnistust umbes 50 m kaugusel, Kadaka tee ääres.

Kadaka tee 42e ja Kadaka tee 42m kinnistute maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa. Kinnistusraamatu andmetel on kinnistute omanik Eesti Energia Aktsiaselts.

Kadaka tee 42e kinnistul asub ehitisregistri andmetel alajaam, piirded ja kanalisatsioonitorustik.

Kadaka tee 42m kinnistul asub ehitisregistri andmetel alajaam ja elektri maakaabelliin ning ala on valdavalt haljastatud.

Juurdepääsud planeeritavale alale lahendatakse nii Kadaka teelt kui ka Kivikülvi tänavalt.

2. Mustamäe linnaosa üldplaneering ja Mustamäe linnaosa üldplaneeringu muutmise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringu“ maakasutuse kaardi kohaselt asub planeeritav ala eriterritooriumi - tehnoehitiste maa (ST) juhtotstarbega alal. Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 90 „Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine ning informatsioon üld- ja teemaplaneeringute muutmisettepanekutest“ seletuskirja punktist 5.3: „Kui üldplaneeringus määratud transpordimaa või eriotstarbelise maa juhtotstarbe säilitamise vajadus on linna seisukohast täielikult või osaliselt kadunud, võib kaaluda üldplaneeringus määratud juhtotstarbe muutmist detailplaneeringutega, laiendades külgneva ala maakasutuse juhtotstarvet neile aladele või planeerides alale lisaks kaubandus- ja teenindusettevõtteid. Mustamäe linnaosa üldplaneeringus on määratud mitmed alad eriterritooriumi (ST ja SK) juhtotstarbega aladeks nende alade üldplaneeringu kehtestamise aegse maakasutuse järgi. Üldplaneeringu koostamise ajal ei olnud teavet nimetatud alade võimaliku perspektiivse ruumivajaduse muutumise kohta, sh võimaliku territooriumi kasutusest välja langemise kohta. Kui tehnoehitise senine territooriumi kasutus vajalikuks enam ei osutu, on loomulik, et ala kasutatakse sarnaselt või kooskõlas ümbritseva maakasutuse juhtotstarbega (nt Kadaka tee 42e ja 42m kinnistud).“. Tänaseks on selgunud, et uued tehnoloogiad vajavad pigem vähem ruumi, ning ei vajata nii suureulatuslikku tehnorajatiste maad. Seetõttu on soov planeeringuala funktsionaalsemalt kasutada ning näha ette piirkonda sobivad ja väärtustavad äri- ja tootmismaa krundid. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt piirneb planeeringuala ühelt poolt Kadaka I kvartali linnaosa keskuse / äriehitiste / elamute arengualaga (A7) ja teiselt poolt ärimaa (Ä) juhtotstarbega alaga (st kaubandus-teenindusettevõtete ja kontorite maa, kõrvalotstarbena hoonestusest kuni 50% elamumaa või 50% üldkasutatavate ehitiste maa). Arvestades piirnevate alade juhtfunktsioone, kuid jälgides piirkonna arengut, kus ümbritsev ala kujuneb järjest intensiivsemaks äri -ja tootmishoonete piirkonnaks, ei ole mõistlik siin integreerida elamumaade funktsiooni, mis vajab rahulikumat keskkonda. Seega on otstarbekas määrata ala juhtotstarbeks tootmise ja/või ärifunktsiooniga arenguala (A-5). Planeeritud alale soovitakse rajada varieeruva korruselisusega äri- ja tootmishooneid ning parkimismaja, haljastuse osakaaluks on ette nähtud minimaalselt 20%.

Arvestades eelnevat, on Mustamäe linnaosa üldplaneeringu juhtotstarbe muutmine tehnoehitiste maast (ST) tootmise ja/või ärifunktsiooniga arengualaks (A-5) otstarbekas ja põhjendatud.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette jagada tootmismaa sihtotstarbega Kadaka tee 42e ja Kadaka tee 42m kinnistud ning määrata osadele kinnistutele ärimaa sihtotstarve. Planeeritud alale moodustatakse kokku 11 krunti, millest on 5 äri- ja tootmismaa, 1 tootmismaa (alajaam), 4 ärimaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega. Äri- ja tootmismaa kruntidele on planeeritud kuni 4 maapealse korrusega hoonestus, ühele ärimaa krundile on planeeritud kuni 5 maapealse korrusega hoonestus ning kolmele ärimaa krundile 1-korruseline hoonestus. Samuti on võimalus kavandada osadele hoonetele maa-alune korrus.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud, et ala paikneb väljakujunenud äri- ja tootmishoonete piirkonnas. Linnaehituslikust aspektist lähtuvalt võimaldab detailplaneeringu lahenduse realiseerimine senisest efektiivsemat maakasutust ning tegu on ühe sammuga piirkonna korrastamisel. Alale planeeritud kaasaegsed äri-/tootmishooned loovad alale arhitektuurse kvaliteedi ning muudavad seni väheväärtusliku piirkonna atraktiivsemaks. Tänavapoolset ehitusjoont ei ole määratud, et vastavalt hoonete funktsioonile ja ülesehitusele oleks neid vabalt võimalik krundi hoonestusala piires paigutada, mis jätab ka Kadaka tee poole massiivse fassaadi asemel liigendatud ja mängulisema hoonete frondi.

Krundid positsioonid (edaspidi ka pos) 1, 2, 3, 4 ja 5 on kavandatud kuni 70% ärimaa- ja 30% tootmismaa sihtotstarbega. Igale krundile võib kavandada kuni kolm hoonet. Hoonete korruselisus on kuni 4 maapealset ja 1 maa-alune korrus.

Krundid pos 6, 10 ja 11 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega. Igale krundile võib kavandada 1-korruselise hoone, mis võiks olla kas väike teenindusettevõtte, nagu kohvik, autopesula ja muu sarnane. Krundile pos 6 ei ole lubatud rajada tanklat, arvestades, et krunt piirneb vahetult korterelamuga.

Krunt pos 7 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega. Krundile on planeeritud kavandada kaks 5-korruselist büroohoonet, mis on omavahel galeriiga ühendatud ning üks 2-korruseline parkimismaja. Hoonetel võib olla 1 maa-alune korrus.

Krunt pos 8 on tootmismaa sihtotstarbega. Krundil paikneb 1-korruseline trafoalajaam.

Krunt pos 9 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega ja on ette nähtud juurdepääsu- ja kõnniteedeks.

Detailplaneering annab võimaluse planeeritud krunte vajadusel omavahel liita.

Juurdepääs planeeritud alale on kavandatud nii Kadaka teelt kui ka Kivikülvi tänavalt.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Alale on kavandatud kokku 478 parkimiskohta.

Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas Grün-E OÜ. Puittaimestiku hinnang viidi läbi vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Alal kasvavad II, III, IV ja V väärtusklassi kuuluvad puud. Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse likvideerida kokku 22 haljastuslikku objekti. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute lõplik arv selgub raieloa menetlemise käigus.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 20. märtsil 2014 registreeritud algatamisettepanekuga Eesti Energia Aktsiaseltsi esindaja T. Talisainen. Algatamisettepaneku kohaselt sooviti Kadaka tee 42e ja Kadaka tee 42m kinnistute piiride muutmise teel moodustada 9 uut krunti: 6 äri- ja tootmismaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 ärimaa (tankla) ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Eesti Energia Aktsiaselts ja Optimal Projekt OÜ vahel on 27. augustil 2014 sõlmitud planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/141.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2014 korraldusega nr 1312-k „Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mustamäe linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli tootmismaa sihtotstarbega Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute piiride muutmise teel moodustada 9 uut krunti: 6 äri- ja tootmismaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 ärimaa (tankla) ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt. Äri- ja tootmismaa kruntidele kavandada kuni 3-korruseline hoonestus. Lisaks anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 13. septembril 2014, ajalehes Pealinn 22. septembril 2014 ja ajalehes Mustamäe Leht 30. septembril 2014.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 1.-14. oktoobrini 2014 Mustamäe Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 21. oktoobril 2014. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 17. septembril 2014 ja ajalehes Mustamäe Leht 30. septembril 2014.

Arutelul osalesid eskiislahenduse koostaja, Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja ning Kadaka tee 42b elanikud A. Liiv ja V. Veskilt. Kadaka tee 42b (praeguse aadressiga Kivikülvi tn 3) elanikud soovisid, et detailplaneeringu käigus lahendataks ka Kadaka tee 42b krundi uued vee- ja kanalisatsioonitrasside asukohad. Samuti tegid Kadaka tee 42b elanikud ettepaneku bensiinitankla paigutada mujale, lisaks toodi välja probleem, et vundamendipostide maasse rammimisel võib selline tegevus kahjustada Kadaka tee 42b hoone konstruktsioone, ning soovisid kaaluda ettepanekut hoonete vundamentide rajamisel kasutada alternatiivseid meetodeid, mille käigus tekiks vähem pinnase vibratsiooni. Avalikul arutelul detailplaneeringu eskiislahenduse kohta esitatud ettepanekutega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud ning tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja (ptk 4 punkti 4.3, ptk 5 punkti 5.3, ptk 6 punkti 6.3.3).

Detailplaneeringu koostas Optimal Projekt OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Grün-E OÜ koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korralduses määratud lähteseisukohtadega ja lisanõuetega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd kuni 30. juunini 2015 kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringu lahendus puudutas, arvamust on küsitud sama määruse § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt ja detailplaneering on kooskõlastatud § 15 lõikes 7 loetletud asutustega.

Mustamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe linnaosa halduskogu (praegune linnaosakogu), Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja Kadaka tee 42b (praeguse aadressiga Kivikülvi tn 3) kortermaja omanikud kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet märkis lisaks, et äri- ja tootmishoonete ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Detailplaneeringus on nõudega arvestatud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, AS Utilitas Tallinn, Elektrilevi OÜ, AS Gaasivõrgud, Telia Eesti AS ei esitanud detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi. Tingimused ehitamiseks ning ehitus- ja tööprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringus nõuetena.

Tallinna Kommunaalameti ja Eesti Energia Aktsiaseltsi vahel on 21. detsembril 2017 sõlmitud haldusleping nr TKA257, mille kohaselt tagab huvitatud isik lepingu ja väljastatud ehituslubade alusel Tallinnas detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Planeerimisseaduse § 132 lõige 6 sätestab, et planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kõrvaltingimusena nähakse ette, et Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 21. detsembril 2017 sõlmitud halduslepingus nr TKA257 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2018 korraldusega nr 253-k „Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas“.

Vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 27. veebruaril 2018 ja ajalehes Pealinn 5. märtsil 2018.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. märtsist kuni 23. aprillini 2018. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 8. märtsil 2018, ajalehes Pealinn 12. märtsil 2018.

Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitati huvitatud ja puudutatud isikuid 8. märtsil 2018 kirjaga nr 1-12/584-6.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ei esitatud detailplaneeringule vastuväiteid ega proteste.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lg 2 p 1 sätestas, et detailplaneeringu üle ei teostata maavanema järelevalvet, kui detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga ja kõigi avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega on arvestatud. Kadaka tee 42e ja 42m kinnistu detailplaneering ei ole kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga, mistõttu esitati detailplaneering 17. mail 2018 esmakordselt Rahandusministeeriumile järelevalveks.

Rahandusministeerium märkis oma 15. juuni 2018 kirjas nr 14-11/4113-2, et detailplaneeringu materjalidest ei selgu, et Kadaka tee 42d (Kivikülvi tn 4), Kadaka tee 42a ja Tuuliku tee 2 kinnistu omanikke oleks detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitatud, ning palus kohalikul omavalitsusel teavitada eelnimetatud kinnistu omanikke, et neil oleks võimalik esitada oma ettepanekuid ja vastuväited detailplaneeringu lahenduse kohta. Samuti palus Rahandusministeerium oma kirjas korrigeerida detailplaneeringu joonist AS-03. Antud märkustega on arvestatud.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 5. septembril 2018. Teade detailplaneeringu avalikust arutelust ilmus ajalehes Postimees 16. augustil 2018, ajalehes Pealinn 27. augustil 2018 ja Tallinna veebilehel. Huvitatud ja puudutatud isikuid teavitati avaliku arutelu toimumisest 15. augustil 2018 kirjaga nr 1-12/465.

5. septembril 2018 toimus avalik arutelu. Avalikul arutelul osalesid detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik, Utilitas Tallinn AS esindaja ja vastuväite esitajad Tuuliku tee 2 ja Kadaka tee 42a kinnistu omanikud. Avalikule arutelule esitati Kadaka tee 42e ja 42m kinnistu detailplaneeringu soojavarustuse plaan, millel oli näidatud 4 kaugküttetorustiku trassi varianti, viienda variandina oli gaasitorustiku alternatiivvariant. Vastuväite esitajad ei nõustunud soojatrassi kavandamisega läbi nende kinnistute. Samas arutati ka alternatiivvariandina võimalust lahendada probleem gaasitorustiku näol, millele kinnistute omanikel vastuseisu ei olnud. Avaliku arutelu käigus kaaluti erinevaid versioone soojatorustiku asukoha lahendamiseks, kuid selles osas vastuväitest ei loobutud ning vastuväide jäi üles.

Teade avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 11. septembril 2018, ajalehes Pealinn 17. septembril 2018 ja Tallinna linna veebilehel.

2. oktoobril 2018 esitati detailplaneering teistkordselt Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks.

Rahandusministeerium vastas oma 17. oktoobri 2018 kirjaga nr 14-11/4113-4, et joonis AS-03 ,,Tehnovõrkude koondplaan“ jääb jätkuvalt ebaselgeks, samuti, et joonisel võiksid olla märgitud kõik alternatiivsed soojavarustuse lahendused. Lisaks märkis Rahandusministeerium, et detailplaneeringu seletuskirja peatükis 4.6.2 „Soojavarustus“ käsitletud alternatiivse soojavarustuse variant 3 kirjelduses on märgitud muu hulgas, et (tsiteerin): „Oma keelduvates seisukohtades toovad kaasatud kinnistute omanikud olulise argumendina välja, et kinnistul Kadaka tee 42a juba kasutatakse kaugkütte asemel gaasikütet“. /…/ „Läbirääkimiste tulemusena saatis Utilitas AS välja kinnitava e-kirja (lisa nr 8), et kinnistute omanikega jätkatakse läbirääkimisi projekteerimise staadiumis ning ei välistata seadusega ettenähtud võimalust sundvalduse seadmiseks avalikku teenust pakkuva võrguettevõtja poolt.“. Märgime, et kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) § 4 lõike 1 punkti 2 kohaselt on kinnisasja omandamine lubatud tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks. KAHOSi § 5 lõike 1 kohaselt on kinnisasja sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise aluseks detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering. Seega, kui kohalik omavalitsus asub seisukohale, et planeeritava ala soojavarustuse tagamiseks tuleb seada puudutatud kinnistutele sundvaldus või need sundvõõrandada, tuleb selle vajadus detailplaneeringus ette näha ning planeeringu seletuskirjas seda ka põhjendada. Lisaks märkis Rahandusministeerium, et detailplaneeringu seletuskirja peatükist 4.6.2 „Soojavarustus“ ning jooniselt AS-06 „Soojavarustuse plaan“ nähtuvalt on neljandaks soojavarustuse variandiks ette nähtud liitumine Kadaka tee 63 kinnistul oleva kaugküttetorustikuga, aga detailplaneeringu materjalidest ei selgu, et Kadaka tee 63 kinnistu omanikku oleks teavitatud planeeringulahendusest, mille üheks alternatiivse soojavarustuse lahenduse realiseerimiseks on ette nähtud piiratud asjaõiguse seadmine temale kuuluvale kinnistule. Lisaks märkis Rahandusministeerium, et kõiki puudutatud isikuid ei ole kaasatud detailplaneeringu menetlusse ja tegi kohalikule omavalitsusele ettepaneku korraldada uus detailplaneeringu avalik väljapanek, et luua kõikidele ümberkaudsete kinnistute omanikele ja teistele võimalikele planeeringulahendusest huvitatud isikutele võimalus esitada planeeringulahenduse kohta oma ettepanekuid ja vastuväiteid.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitas oma 23. novembri 2018 kirjaga nr 3-1/3400-1 Laki tn 16, Kivikülvi tn 4, Kadaka tee 42, Kadaka tee 42k, Kadaka tee 42n ja Kadaka tee 63 kinnistute omanikke, et vastuväidetest tulenevalt otsustas detailplaneeringust huvitatud isik Eesti Energia Aktsiaselts soojustorustiku trassi variant 2 kasuks, mis rajatakse Tallinna linnale kuuluvale transpordimaale. Korrigeeritud detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud 12. novembril 2018 tehnovõrgu omanikuga AS-iga Utilitas Tallinn.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitas oma 27. novembri 2018 kirjaga nr 3-2/3419 ja nr 3-2/3418 vastuväidete esitajaid Tuuliku tee 2 ja Kadaka tee 42a kinnistute omanikke, et vastuväidetest tulenevalt otsustas detailplaneeringust huvitatud isik Eesti Energia Aktsiaselts soojustorustiku trassi variant 2 kasuks, mis rajatakse Tallinna linnale kuuluvale transpordimaale. Korrigeeritud detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud 12. novembril 2018 tehnovõrgu omanikuga AS-iga Utilitas Tallinn. Samuti palus Tallinna Linnaplaneerimise Amet anda kirjaliku kinnituse vastuväitest loobumise kohta.

Kadaka tee 42a ja Tuuliku tee 2 kinnistute omanikud andsid oma kirjalikud kinnitused vastuväidetest loobumise kohta 1. detsembril 2018 ja 5. detsembril 2018.

Rahandusministeerium andis oma 3. jaanuari 2018 kirjaga nr 14-11/4113-6 heakskiidu detailplaneeringule ning tagastas planeeringu edasiseks menetlemiseks.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Kadaka tee 42a, Kivikülvi tn 3 (endise aadressiga Kadaka tee 42b), Kadaka tee 42k, Kadaka tee 42j, Kadaka tee 42f, Laki tn 16, Kivikülvi tn 4, Kadaka tee 42, Kadaka tee 42k, Kadaka tee 42n, Kadaka tee 63 ja Tuuliku tee 2 kinnistute omanikke.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab linnavolikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega. Kuna Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringut“, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees