Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 407
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

407-k

Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu NÕMME TEE SELTS ettepanekust võtta Harku mets kohalikul tasandil kaitse alla

1. Algatada Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

2.1 Harku metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Tallinna edelaosas.

2.2 Harku mets omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, toimides rändekoridorina erinevatele looma- ja linnuliikidele. Kaitseala põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku serva-alad esinduslikus seisundis madalsoolaikudega. Kaitseala põhja- ja keskosas levivad 70-90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa kasvukohatüübid. Alal leidub lamapuitu ja surnult seisvaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitseala on ülelinnalise tähtsusega virgestusala, mis pakub Tallinna linna ja Harku valla tervisesportlastele, loodushuvilistele ja korilastele arvukalt loodushüvesid. Kaitse alla võetava ala piirid on näidatud korralduse lisas oleval kaardil.

2.3 Kaitse alla võtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alal looduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud kaitsekorda.

3. Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Valdeku 13) 1. aprillist kuni 30. aprillini 2019. a ning Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee. Loodusobjekti kaitse alla võtmise avaliku arutelu aeg ja koht avaldatakse menetluse algatamise teates.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Riigimetsa Majandamise Keskusele, Maa-ametile, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile ning Harku Vallavalitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa