Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 407

Redaktsiooni kehtivus 20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

407-k

Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu NÕMME TEE SELTS ettepanekust võtta Harku mets kohalikul tasandil kaitse alla

1. Algatada Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

2.1 Harku metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Tallinna edelaosas.

2.2 Harku mets omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, toimides rändekoridorina erinevatele looma- ja linnuliikidele. Kaitseala põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku serva-alad esinduslikus seisundis madalsoolaikudega. Kaitseala põhja- ja keskosas levivad 70-90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa kasvukohatüübid. Alal leidub lamapuitu ja surnult seisvaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitseala on ülelinnalise tähtsusega virgestusala, mis pakub Tallinna linna ja Harku valla tervisesportlastele, loodushuvilistele ja korilastele arvukalt loodushüvesid. Kaitse alla võetava ala piirid on näidatud korralduse lisas oleval kaardil.

2.3 Kaitse alla võtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alal looduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud kaitsekorda.

3. Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Valdeku 13) 1. aprillist kuni 30. aprillini 2019. a ning Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee. Loodusobjekti kaitse alla võtmise avaliku arutelu aeg ja koht avaldatakse menetluse algatamise teates.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Riigimetsa Majandamise Keskusele, Maa-ametile, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile ning Harku Vallavalitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa