Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2019. eelarveaastasse

Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 403

Redaktsiooni kehtivus 20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

403-k

Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2019. eelarveaastasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 Tallinna linna 2019. aasta eelarve § 2 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt linna ametiasutuste taotlustest

1. Kanda Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2019. eelarveaastasse, sh kulud vastavalt lisale 1 ja investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 2, kokku summas 47 533 811 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2