Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mardi tn 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2019 korraldus number 293
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. veebruar

2019 nr

293-k

Mardi tn 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 139 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Juhkentali tänava, Liivamäe tänava, Mardi tänava ja Keldrimäe tänava vahelises kvartalis. Planeeritud maa-alale jääb ärimaa sihtotstarbega Mardi tn 14a kinnistu. Lisaks jääb planeeritud alale Tallinna linnale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Mardi tänav T3 kinnistu osa;

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute ala. Ala on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- korrastatud tänavaruumi kujundamiseks on Mardi tänava poolne ehitusjoon määratud Mardi tn 12 ja Mardi tn 14 hoone järgi. Hoonestusala on määratud nii, et säiliksid Mardi tn 14 ja Mardi tn 14a vahelisel krundipiiril kasvavad puud;

- suurem osa planeeritud maa-alast paikneb kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ lisaga 1 arheoloogiamälestiseks tunnistatud II at eKr - 16. sajandist pärit asulakohal, mis piirneb Keldrimäe tänava, Mardi tänava, Liivalaia tänava ja Juhkentali tänavaga. Osa planeeritud alast jääb nimetatud mälestise kaitsevööndisse. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud MASKARON OÜ Mardi tn 14a kinnistule koostatud muinsuskaitse eritingimusi. Eritingimuste alusel on ehitamiseks määratud tingimus teha kinnistul enne mistahes ehitusega seotud pinnase- või kaevetöid arheoloogilised eeluuringud võimaliku arheoloogilise kultuurkihi olemasolu ja laadi selgitamiseks;

- detailplaneeringus kavandatud hoone ehitamiseks tuleb likvideerida üks III väärtusklassi puu. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord. Mardi tn 14a krundi hooviosale on ette nähtud istutada põõsad ning planeeritud ala idanurka rajada muruplats. Krundi hoovialale on kavandatud mänguväljak;

- Mardi tn 14a krundile on kavandatud kuni 13 korterit ja 13 parkimiskohta;

- jalakäijate turvalisemaks liikumiseks Mardi tänavalt Keldrimäe tänavale on planeeritud sõiduteest kõrgemal asuv kõnnitee Mardi tn 14a hoonest kuni Keldrimäe tänava olemasoleva kõnniteeni.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,10 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mardi tn 14a kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 16017. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Mardi tn 14a kinnistu ärimaa sihtotstarve kuni 15% ärimaaks ja vähemalt 85% elamumaaks ning määrata ehitusõigus Mardi tn 14a kinnistule kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 13. aprillil 2018 sõlmitud lepingule nr TKA61 ja sellele lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa