Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 27.02.2019 korraldus number 285

Redaktsiooni kehtivus 27.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. veebruar

2019 nr

285-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 korraldusega nr 133-k kehtestatud „Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringust

1. Määrata Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Keskküla tänava ja Paldiski maantee vahel kulgevale tänavaharule Volmre tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa