Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 240

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

                               

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

240-k

Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 134 ja § 135 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus” § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga” ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2016 korraldusest nr 302-k „Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

1. Võtta vastu Kristiine linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneering, OÜ KATRIN OIDJÄRVE ARHITEKTUURIBÜROO töö nr T07/2013. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Järve tn 3 kinnistu piire, liita Järve tn 3 ja Järve tn 3a kinnistud ning määrata moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus antud ala heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse  § 135 lõikes 6 nimetatud isikuid.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär