Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 228

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

228-k

Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 24 "Tallinna linna 2018. aasta eelarve" § 2 lg 1 p-de 1 ja 8 alusel ning tulenevalt Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Põhja-Tallinna Valitsuse taotlusest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 632 399 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2018. aastal vastavalt lisale 3 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulude suurendus vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Täpsustada Tallinna Kommunaalameti eelarvepositsioonide kulusid vastavalt Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 24 "Tallinna linna 2018. aasta eelarve" lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kommunaalameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele vastavalt lisale 5 „Kulude eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“.

4. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5