Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluval Tallinna tn kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistu)
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 227
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

227-k

Tallinna linnale kuuluval Tallinna tn kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistu)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p 3, § 41 p 10 ja § 44 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusega nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” ning tulenevalt Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistu avaldusest

1. Anda otsustuskorras Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistu (registrikood 80118939, edaspidi kasutaja), kasutusse 1. märtsist 2019 kuni 29. veebruarini 2024 tasuta Tallinna Kommunaalameti valitsemisel oleval, Nõmme linnaosas asuval Tallinna tn kinnisasjal (kinnistusregistriosa nr 2127350, katastritunnus 78401:101:0752, pindala 7544 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) paiknev, Uueristi tn 5 juures asuv, parkimisrajatis suurusega 281,5 m² (edaspidi parkimisrajatis), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud sinise joonega.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel (edaspidi kasutusse andja) sõlmida Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise leping (edaspidi leping) lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusest nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” järgmistel tingimustel:

2.1 kasutaja kohustub:

2.1.1 kasutama parkimisrajatist ainult sõidukite parkimiseks;

2.1.2 tagama parkimisrajatise tähistamise parklana;

2.1.3 hoidma parkimisrajatise omal kulul alaliselt heas seisukorras kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga ja kandma mistahes kõrvalkulud;

2.1.4 mitte andma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele;

2.1.5 lubama parkimisrajatist kasutada ainult korteriühistu liikmetel;

2.1.6 täitma tähtajaks kasutusse andja ettekirjutusi;

2.1.7 teatama kasutusse andjale viivitamata kõigist parkimisrajatise kasutamist takistavatest asjaoludest või selle kahjustumisest ning võtma tarvitusele abinõud, et vältida kahju tekkimist;

2.1.8 hüvitama kasutusse andjale kahju, mis on tekkinud parkimisrajatise kasutamise käigus, kümne tööpäeva jooksul pärast kinnisasja valitsejaga hüvitise suuruses kokkuleppele jõudmist. Kui kasutaja ei tasu hüvitist tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

2.1.9 andma üle parkimisrajatise kasutusse andjale lepingus kokku lepitud või lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta antud haldusaktis märgitud tähtpäevaks. Kui kasutaja ei anna parkimisrajatist ettenähtud tähtpäevaks kasutusse andjale üle, on ta kohustatud tasuma kasutusse andjale leppetrahvi 32,00 eurot iga viivitatud päeva eest;

2.1.10 tagastama parkimisrajatise samas seisukorras, kui kasutusse saamisel, arvestades tavapärast kulumist;

2.1.11 tagama parkimisrajatise ümbruses oleva haljasala hoolduse 5 m laiuses ulatuses;

2.1.12 lubama parkimisrajatisel tasuta parkimist ühele Nõmme Linnaosa Valitsuse loaga sõidukile tööülesannete täitmiseks;

2.1.13 täiendavalt kooskõlastama skeemi Tallinna Transpordiametiga, enne liikluskorraldusvahendite paigaldamist.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ja Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa