Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 226
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

226-k

Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Aktsiaselts KONTEK INT 2. augusti 2018 algatamisettepanekust

1. Algatada Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõmme linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,55 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Pärnu mnt 540a kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ja kavandada kinnistule kaks kuni kahe täis- ja ühe katusekorrusega elamut. Lisaks anda detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldus nr 511-k „Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 arvestades naabruskonda planeerida elamud kuni kahe täis- ja ühe katusekorrusega;

4.2 ühte elamusse kavandada kuni 12 korterit;

4.3 tagada juurdepääs Pärnu mnt 538b, 538c ja 538d kinnistutele ja näha ette servituudivajadused;

4.4 planeerida kõnnitee kinnistult Pärnu maanteele;

4.5 kavanda kõrghaljastus, mis toimib puhvertsoonina olevate elamute ja raudtee vahel;

4.6 esitada müra- ja vibratsiooniuuring, mis selgitab välja elamute rajamise otstarbekuse antud alale;

4.7 esitada planeeringuala käsitlev keskkonnaseisundi hinnang, millises käsitletakse territooriumil ja selle lähiümbruses varem toimunud tegevusi, keskkonnaohtlike objektide olemasolu ja nende hinnangulisi mahte maa-alal. Vajadusel viia hinnangu raames läbi reostusuuring, mille lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga;

4.8 tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine;

4.9 haljastus kavandada hoovialal kompaktsena;

4.10 võimalusel sademevesi immutada omal krundil pinnasesse. Vertikaalplaneerimisel vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele. Hoone mahtu kavandatava parkla põrandavesi juhtida reoveekanalisatsiooni;

4.11 ehitusprojekti koosseisus koostada väliruumi, sh haljastuse projekt, lahendus projekteerida koostöös maastikuarhitektiga.

5. Detailplaneeringu koostamisse kaasata Nõmme Linnaosa Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet, naaberkinnistute omanikud ja Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikud ja teised isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

6. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa