Tulika tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 225

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar 2019 nr 225-k

Tulika tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 3, § 181 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 25. jaanuaril 2019 väljastatud kasutusteatisega nr 1911301/00983, ehitisregistri andmetega ning tulenevalt Tulika tn 4 kinnistu omaniku 6. veebruaril 2019 koostatud avaldusest

1. Muuta Kristiine linnaosas Tulika tn 4 katastriüksuse (katastritunnus 78407:701:0540, pindala 204 m²) senist sihtotstarvet ärimaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks 100% elamumaa.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja kinnistu omanikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär